Ново в Експертис - обновено на

Счетоводно отчитане на стопански операции без издадена фактура

Отговаря Христо ДОСЕВ - д.е.с., регистриран одитор
Служителите на Фирма “А”, регистрирана по ДДС и прилагаща МСС, много често в авансовите си отчети отчитат само касови бележки без издадена фактура (напр. ползвани таксиметрови услуги при командировка, паркинг, закупени дребни консумативи и т.н.). Бих...

Основание за прекратяване на трудови договори с пенсионери

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика
След придобиване и използване правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст две лица сключват с общината трудови договори за неопределен срок. Трябва ли да бъдат уволнени, ако за техните места се явят кандидати непенсионери? Пенсионерите, работещ...

Плащане на базата на акции

Христо Досев, д.е.с.
В бр. 11 от 2016 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., коментира плащането на база акции. МСФО 2 е международен счетоводен стандарт, който няма аналог с националните счетоводни стандарти. Той идва да реши онези въпроси пред отчитащ...

Предоставяне на информация за доходите от лихви

Евгения Попова, главен експерт по приходите в ЦУ на НАП
В бр. 11 от 2016 г. на сп. “Счетоводство+” Евгения Попова, главен експерт по приходите в ЦУ на НАП, разглежда данъчното третиране по ЗДДФЛ на доходите от лихви на местни физически лица. В справката за изплатени доходи по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ се по...

Възможно ли е разминаване между датите на издаване на данъчна фактура и касов бон като разходооправдателни документи

Мая Жотева, данъчен консултант
В бр. 12 от 2016 г. на сп. “Счетоводство+” Мая Жотева, данъчен консултант, разглежда казуса: Извършена е услуга, чието изпълнение е започнало на 15.08.2015 г. и е завършило на 25.08.2015 г., като фискален бон е издаден в началото, а фактура - в края ...

Доставка от трета страна

Лиляна Панева, данъчен консултант
В бр. 1 от 2017 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Железопътен превозвач извършва услуга превоз на товари от място в България до българско пристанище. След това товарът се натоварва на кораб за ...

Данъци, подлежащи на деклариране за четвъртото тримесечие на 2016 г.

Лорета Цветкова, данъчен експерт
В бр. 12 от 2016 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Лорета Цветкова, данъчен експерт, отговаря на въпроса: Кои данъци подлежат на деклариране за четвъртото тримесечие на 2016 г.? Най-общо казано В декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ за четвъртото ...

№ 94-00-199 oт 08.12.2016 г. Относно: Прилагане на данъчното законодателство при получени средства от Общината по програма за подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми.

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
В отговор на направено от Вас запитване, постъпило в Дирекция ОДОП … с вх. № …/24.11.2016г., изразяваме следното становище: В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Като физическо лице сте кандидатствала по програма ин витро към общи...

Метод за определяне на съотношение за лично ползване

доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант
В бр. 12 от 2016 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант, отговаря на въпроса: От посочените методи в чл. 215а, ал. 2 ЗКПО за избор на определяне на съотношението за лично ползване на леките коли трябва...

№ 96-00-18 от 8.02.2016 г. Относно: ползва данъчното облекчение по чл. 184 от ЗКПО

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
В Дирекция ОДОП постъпи Ваше запитване с вх. № …..26.01.2016г. Изложена е следната фактическа обстановка: Производствената дейност на едноличен търговец е шиене на ишлеме. Посочено е, че за 2014г. община З…… е в списъка на общините с високо равнище н...

Новите срокове за внасяне на данъци от физическите лица

Лорета Цветкова, данъчен експерт
В бр. 1 от 2017 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Лорета Цветкова, данъчен експерт, отговаря на въпроса: Какви са новите срокове за внасяне на данъци от физическите лица? В сила от 01.01.2017 г. се променят някои от сроковете за внасяне на определен...

Облагане на доходите на регистрирани земеделски стопани - физически лица

Евгения Попова, главен експерт по приходите в НАП
В бр. 11 от 2016 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Евгения Попова, главен експерт по приходите в НАП, разглежда данъчното третиране на доходите на регистрираните земеделски стопани. Облагаемият доход на регистрираните земеделски стопани, които...

Списък с банковите сметки на НАП за внасяне на суми за обезпечения по ДОПК и ЗДДС

Обменни курсове за периода от 01.01.2017 до 23.03.2017

Свали файла...

Индекси СОФИБИД и СОФИБОР за период 01.01.2017 - 23.03.2017

Свали файла...

   Реклама:
   

в. "Седмичен законник"

   
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...  
             
ДАНЪЦИ 2017 ОСИГУРЯВАНЕ 2017 БЮДЖЕТ 2017 ОТГОВОРИ 2017 Данък "УИКЕНД" 2017