Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Български законник
БЪЛГАРСКИ ЗАКОННИК

СЕДМИЧЕН ЗАКОННИК

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Показване на 1 до 40 от общо 49 документа

ГОДИШНО ИЗРАВНЯВАНЕ НА ОСИГУРИТЕЛНИТЕ ВНОСКИ ЗА ДОО И ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ

Запазване на правото за получаване на българско парично обезщетение за безработица в случай на търсене на работа в друга държава - членка на ЕС

ЗАПОЧВАНЕ, ПРЕКЪСВАНЕ, ВЪЗОБНОВЯВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ОСИГУРЯВАНЕТО НА САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА

ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ НА ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ БЕЗ ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ

ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ НА ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ ПО ТРУДОВО И СЛУЖЕБНО ПРАВООТНОШЕНИЕ

ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ НА ЛИЦАТА, УПРАЖНЯВАЩИ СВОБОДНИ ПРОФЕСИИ И/ИЛИ ЗАНАЯТЧИЙСКИ ДЕЙНОСТИ, ЕДНОЛИЧНИ ТЪРГОВЦИ, СОБСТВЕНИЦИ ИЛИ СЪДРУЖНИЦИ В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА, ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА - ЧЛЕНОВЕ НА НЕПЕРСОНИФИЦИРАНИ ДРУЖЕСТВА И ЛИЦАТА, КОИТО СЕ ОБЛАГАТ ПО РЕДА НА ЧЛ. 26, АЛ. 7 ОТ ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА; ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ И ТЮТЮНОПРОИЗВОДИТЕЛИ

ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ НА РАБОТЕЩИТЕ НА ИЗБОРНИ ДЛЪЖНОСТИ

ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ НА УПРАВИТЕЛИТЕ И ПРОКУРИСТИТЕ НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА, НА ЕДНОЛИЧНИ ТЪРГОВЦИ, НА ТЕХНИТЕ КЛОНОВЕ И НА КЛОНОВЕТЕ НА ЧУЖДЕСТРАННИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТИ НА ДИРЕКТОРИТЕ, НА УПРАВИТЕЛНИ И НАДЗОРНИ СЪВЕТИ И КОНТРОЛЬОРИТЕ НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА, СИНДИЦИТЕ И ЛИКВИДАТОРИТЕ, КАКТО И ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ ПО ДОГОВОРИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НЕПЕРСОНИФИЦИРАНИ ДРУЖЕСТВА И ЛИЦАТА, НА КОИТО Е ВЪЗЛОЖЕНО УПРАВЛЕНИЕТО И/ИЛИ КОНТРОЛЪТ НА ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ГЛАВА ДЕВЕТА ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН, ТЕХНИ ПОДЕЛЕНИЯ ИЛИ НА ДРУГИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, СЪЗДАДЕНИ СЪС ЗАКОН

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОСНОВНАТА ИКОНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ НА ОСИГУРИТЕЛИТЕ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ

Предоставяне на информация за членовете на семейството при кандидатстване за обезщетения за безработица в друга държава - членка на ЕС

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗНИКВАНЕ, ВРЕМЕТРАЕНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ПРЕКЪСВАНЕ НА ОСИГУРЯВАНЕТО НА ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ ПО ТРУДОВО ИЛИ ПО СЛУЖЕБНО ПРАВООТНОШЕНИЕ

ПРОЦЕДУРА ЗА ЗАЧИТАНЕ НА ОСИГУРИТЕЛЕН СТАЖ ЗА ВРЕМЕТО НА БОЛЕСТ И МАЙЧИНСТВО, НА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДЕТЕ, НА НЕПЛАТЕН ОТПУСК

ПРОЦЕДУРА ЗА ЗАЧИТАНЕ НА ОСИГУРИТЕЛЕН СТАЖ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗДАВАНЕ НА БОЛНИЧНИ ЛИСТОВЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДАННИ ОТ ИЗДАДЕНИТЕ БОЛНИЧНИ ЛИСТОВЕ В НОИ

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ЕДНОКРАТНА ПОМОЩ ПРИ СМЪРТ НА ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА НЕПОЛУЧЕНО ПАРИЧНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ИЛИ ПОМОЩ ПРИ СМЪРТ НА ОСИГУРЕНО ЛИЦЕ

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА ТРУДОУСТРОЯВАНЕ ПОРАДИ ВРЕМЕННО НАМАЛЕНА РАБОТОСПОСОБНОСТ ВСЛЕДСТВИЕ БРЕМЕННОСТ ИЛИ КЪРМЕНЕ ИЛИ НАПРЕДНАЛ ЕТАП НА ЛЕЧЕНИЕ ИНВИТРО

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА ТРУДОУСТРОЯВАНЕ ПОРАДИ ВРЕМЕННО НАМАЛЕНА РАБОТОСПОСОБНОСТ ВСЛЕДСТВИЕ ОБЩО ЗАБОЛЯВАНЕ, ТРУДОВА ЗЛОПОЛУКА ИЛИ ПРОФЕСИОНАЛНА БОЛЕСТ

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ПАРИЧНА ПОМОЩ ЗА ИНВАЛИДНОСТ ПОРАДИ ОБЩО ЗАБОЛЯВАНЕ, КОГАТО ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ НЯМА НЕОБХОДИМИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН СТАЖ ЗА ОТПУСКАНЕ НА ПЕНСИЯ ЗА ИНВАЛИДНОСТ ПОРАДИ ОБЩО ЗАБОЛЯВАНЕ

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ПАРИЧНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА БРЕМЕННОСТ И РАЖДАНЕ

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ПАРИЧНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА БРЕМЕННОСТ И РАЖДАНЕ ПРИ НЕИЗПОЛЗВАНЕ НА ОТПУСКА ЗА БРЕМЕННОСТ И РАЖДАНЕ

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ПАРИЧНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА ВРЕМЕННА НЕРАБОТОСПОСОБНОСТ

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ПАРИЧНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА ОСТАТЪКА ДО 365 ДНИ ПРИ НЕЗПОЛЗВАНЕ НА ОТПУСКА ПРИ ОСИНОВЯВАНЕ НА ДЕТЕ ДО 5-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ПАРИЧНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДЕТЕ ДО 2-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ПАРИЧНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПРИ ОСИНОВЯВАНЕ НА ДЕТЕ ДО 5-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ПАРИЧНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПРИ ОСИНОВЯВАНЕ НА ДЕТЕ ДО 5-ГОДИШНА ВЪЗРСТ СЛЕД ИЗТИЧАНЕ НА 6 МЕСЕЦА ОТ ДЕНЯ НА ПРЕДАВАНЕ НА ДЕТЕТО ЗА ОСИНОВЯВАНЕ ЗА ОСТАТЪКА ДО 365 КАЛЕНДАРНИ ДНИ

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ПАРИЧНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПРИ РАЖДАНЕ НА ДЕТЕ И ПРИ ОСИНОВЯВАНЕ НА ДЕТЕ ДО 5-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ ДО 15 КАЛЕНДАРНИ ДНИ

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ПАРИЧНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ СЛЕД НАВЪРШВАНЕ НА 6-МЕСЕЧНА ВЪЗРАСТ НА ДЕТЕТО ЗА ОСТАТЪКА ДО 410 КАЛЕНДАРНИ ДНИ

ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОСИГУРИТЕЛНИЯ ДОХОД ЗА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ НА ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ ПО ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ

ПРОЦЕДУРА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА РАБОТЕЩИТЕ НА СУМИРАНО ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ ЗА ПОВЕЧЕ ОТ ЕДИН МЕСЕЦ

ПРОЦЕДУРА ЗА ОТПУСКАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ГАРАНТИРАНО ВЗЕМАНЕ

ПРОЦЕДУРА ЗА ОТПУСКАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ПАРИЧНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА БЕЗРАБОТИЦА

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПАРИЧНА ПОМОЩ ЗА ПРОФИЛАКТИКА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОПЪЛВАНЕ И ПОДАВАНЕ НА ДАННИ ПО ВРЕМЕ НА БОЛЕСТ И МАЙЧИНСТВО

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОПЪЛВАНЕ И ПОДАВАНЕ НА ДАННИ ПО ВРЕМЕ НА НЕПЛАТЕН ОТПУСК

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОПЪЛВАНЕ И ПОДАВАНЕ НА ДАННИ ПО ВРЕМЕ НА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДЕТЕ

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ДАННИ И ПОДАВАНЕТО ИМ ЗА НАЕТИТЕ ПО ЧЛ. 114А ОТ КТ

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ОБР. № 1 ЗА ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ ПО ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ОТПУСКА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДЕТЕ ДО 2-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ

ПРОЦЕДУРА ПО СОЦИАЛНО И ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ НА НАЕТИТЕ ПО ЧЛ.114А ОТ КТ

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...