Останете вкъщи и се свържете с нас на телефони 0885 22 00 67 и 099 99 50 100. За фактури и въпроси за печатните издания: 0884 54 47 30

Показване на 1 до 31 от общо 31 документа

ГОДИШНО ИЗРАВНЯВАНЕ НА ОСИГУРИТЕЛНИТЕ ВНОСКИ ЗА ДОО И ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ

ЗАПОЧВАНЕ, ПРЕКЪСВАНЕ, ВЪЗОБНОВЯВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ОСИГУРЯВАНЕТО НА САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА

ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ НА ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ БЕЗ ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ

ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ НА ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ ПО ТРУДОВО И СЛУЖЕБНО ПРАВООТНОШЕНИЕ

ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ НА ЛИЦАТА, УПРАЖНЯВАЩИ СВОБОДНИ ПРОФЕСИИ И/ИЛИ ЗАНАЯТЧИЙСКИ ДЕЙНОСТИ, ЕДНОЛИЧНИ ТЪРГОВЦИ, СОБСТВЕНИЦИ ИЛИ СЪДРУЖНИЦИ В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА, ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА - ЧЛЕНОВЕ НА НЕПЕРСОНИФИЦИРАНИ ДРУЖЕСТВА И ЛИЦАТА, КОИТО СЕ ОБЛАГАТ ПО РЕДА НА ЧЛ. 26, АЛ. 7 ОТ ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА; ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ И ТЮТЮНОПРОИЗВОДИТЕЛИ

ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ НА РАБОТЕЩИТЕ НА ИЗБОРНИ ДЛЪЖНОСТИ

ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ НА УПРАВИТЕЛИТЕ И ПРОКУРИСТИТЕ НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА, НА ЕДНОЛИЧНИ ТЪРГОВЦИ, НА ТЕХНИТЕ КЛОНОВЕ И НА КЛОНОВЕТЕ НА ЧУЖДЕСТРАННИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТИ НА ДИРЕКТОРИТЕ, НА УПРАВИТЕЛНИ И НАДЗОРНИ СЪВЕТИ И КОНТРОЛЬОРИТЕ НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА, СИНДИЦИТЕ И ЛИКВИДАТОРИТЕ, КАКТО И ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ ПО ДОГОВОРИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НЕПЕРСОНИФИЦИРАНИ ДРУЖЕСТВА И ЛИЦАТА, НА КОИТО Е ВЪЗЛОЖЕНО УПРАВЛЕНИЕТО И/ИЛИ КОНТРОЛЪТ НА ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ГЛАВА ДЕВЕТА ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН, ТЕХНИ ПОДЕЛЕНИЯ ИЛИ НА ДРУГИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, СЪЗДАДЕНИ СЪС ЗАКОН

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОСНОВНАТА ИКОНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ НА ОСИГУРИТЕЛИТЕ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗНИКВАНЕ, ВРЕМЕТРАЕНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ПРЕКЪСВАНЕ НА ОСИГУРЯВАНЕТО НА ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ ПО ТРУДОВО ИЛИ ПО СЛУЖЕБНО ПРАВООТНОШЕНИЕ

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗДАВАНЕ НА БОЛНИЧНИ ЛИСТОВЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДАННИ ОТ ИЗДАДЕНИТЕ БОЛНИЧНИ ЛИСТОВЕ В НОИ

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ЕДНОКРАТНА ПОМОЩ ПРИ СМЪРТ НА ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА НЕПОЛУЧЕНО ПАРИЧНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ИЛИ ПОМОЩ ПРИ СМЪРТ НА ОСИГУРЕНО ЛИЦЕ

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА ТРУДОУСТРОЯВАНЕ ПОРАДИ ВРЕМЕННО НАМАЛЕНА РАБОТОСПОСОБНОСТ ВСЛЕДСТВИЕ БРЕМЕННОСТ ИЛИ КЪРМЕНЕ ИЛИ НАПРЕДНАЛ ЕТАП НА ЛЕЧЕНИЕ ИНВИТРО

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА ТРУДОУСТРОЯВАНЕ ПОРАДИ ВРЕМЕННО НАМАЛЕНА РАБОТОСПОСОБНОСТ ВСЛЕДСТВИЕ ОБЩО ЗАБОЛЯВАНЕ, ТРУДОВА ЗЛОПОЛУКА ИЛИ ПРОФЕСИОНАЛНА БОЛЕСТ

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ПАРИЧНА ПОМОЩ ЗА ИНВАЛИДНОСТ ПОРАДИ ОБЩО ЗАБОЛЯВАНЕ, КОГАТО ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ НЯМА НЕОБХОДИМИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН СТАЖ ЗА ОТПУСКАНЕ НА ПЕНСИЯ ЗА ИНВАЛИДНОСТ ПОРАДИ ОБЩО ЗАБОЛЯВАНЕ

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ПАРИЧНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА БРЕМЕННОСТ И РАЖДАНЕ

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ПАРИЧНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА БРЕМЕННОСТ И РАЖДАНЕ ПРИ НЕИЗПОЛЗВАНЕ НА ОТПУСКА ЗА БРЕМЕННОСТ И РАЖДАНЕ

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ПАРИЧНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА ВРЕМЕННА НЕРАБОТОСПОСОБНОСТ

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ПАРИЧНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА ОСТАТЪКА ДО 365 ДНИ ПРИ НЕЗПОЛЗВАНЕ НА ОТПУСКА ПРИ ОСИНОВЯВАНЕ НА ДЕТЕ ДО 5-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ПАРИЧНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДЕТЕ ДО 2-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ПАРИЧНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПРИ ОСИНОВЯВАНЕ НА ДЕТЕ ДО 5-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ПАРИЧНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПРИ ОСИНОВЯВАНЕ НА ДЕТЕ ДО 5-ГОДИШНА ВЪЗРСТ СЛЕД ИЗТИЧАНЕ НА 6 МЕСЕЦА ОТ ДЕНЯ НА ПРЕДАВАНЕ НА ДЕТЕТО ЗА ОСИНОВЯВАНЕ ЗА ОСТАТЪКА ДО 365 КАЛЕНДАРНИ ДНИ

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ПАРИЧНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПРИ РАЖДАНЕ НА ДЕТЕ И ПРИ ОСИНОВЯВАНЕ НА ДЕТЕ ДО 5-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ ДО 15 КАЛЕНДАРНИ ДНИ

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ПАРИЧНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ СЛЕД НАВЪРШВАНЕ НА 6-МЕСЕЧНА ВЪЗРАСТ НА ДЕТЕТО ЗА ОСТАТЪКА ДО 410 КАЛЕНДАРНИ ДНИ

ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОСИГУРИТЕЛНИЯ ДОХОД ЗА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ НА ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ ПО ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ

ПРОЦЕДУРА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА РАБОТЕЩИТЕ НА СУМИРАНО ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ ЗА ПОВЕЧЕ ОТ ЕДИН МЕСЕЦ

ПРОЦЕДУРА ЗА ОТПУСКАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ГАРАНТИРАНО ВЗЕМАНЕ

ПРОЦЕДУРА ЗА ОТПУСКАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ПАРИЧНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА БЕЗРАБОТИЦА

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПАРИЧНА ПОМОЩ ЗА ПРОФИЛАКТИКА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ОБР. № 1 ЗА ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ ПО ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ОТПУСКА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДЕТЕ

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...