Показване на 1 до 37 от общо 37 документа

ДЕРЕГИСТРАЦИЯ ПО ЗДДС ПО ИЗБОР НА РЕГИСТРИРАНОТО ЛИЦЕ

ДОБРОВОЛНА РЕГИСТРАЦИЯ ПО ЗДДС НА МЕСТНИ ЛИЦА

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ДЕРЕГИСТРАЦИЯ ПО ЗДДС ПО ИНИЦИАТИВА НА ДАНЪЧНИЯ СУБЕКТ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ ПО ЗДДС ПРИ ДОСТИГНАТ РАЗМЕР НА ОБЛАГАЕМИЯ ОБОРОТ

КАК СЕ ИЗЧИСЛЯВАТ СРОКОВЕТЕ СЛЕД СПИРАНЕТО ИМ СЪС ЗАКОНА ЗА ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ?

ПОДАВАНЕ НА ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 50 ОТ ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

ПОДАВАНЕ НА ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 92 ОТ ЗКПО

ПРЕКРАТЯВАНЕ РЕГИСТРАЦИИТЕ НА ЛИЦА, РЕГИСТРИРАНИ ЗА РЕЖИМИТЕ, РЕГЛАМЕНТИРАНИ С ГЛАВА ОСЕМНАДЕСЕТА ОТ ЗДДС, В Т.Ч. РЕЖИМ ИЗВЪН СЪЮЗА, РЕЖИМ В СЪЮЗА И РЕЖИМ ЗА ДИСТАНЦИОННИ ПРОДАЖБИ НА СТОКИ, ВНАСЯНИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ ИЛИ ТЕРИТОРИИ

ПРОЦЕДУРА ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ НА ЛИЦЕ, ПРИДОБИВАЩО НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 10, АЛ. 1 ОТ ЗДДС СТОКИ И УСЛУГИ ОТ РЕГИСТРИРАНО ЛИЦЕ

ПРОЦЕДУРА ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ ПО ЗДДС НА НЕПЕРСОНИФИЦИРАНО ДРУЖЕСТВО, В КОЕТО УЧАСТВА СЪДРУЖНИК, КОЙТО Е РЕГИСТРИРАНО ПО ТОЗИ ЗАКОН ЛИЦЕ

ПРОЦЕДУРА ЗА ОТСРОЧВАНЕ И РАЗСРОЧВАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

ПРОЦЕДУРА НА РЕВИЗИЯ ПРИ ОСОБЕНИ СЛУЧАИ

ПРОЦЕДУРА ПО АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

ПРОЦЕДУРА ПО ВНАСЯНЕ НА АВАНСОВ ДАНЪК И ДАНЪК ВЪРХУ ОБЩАТА ГОДИШНА ДАНЪЧНА ОСНОВА ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПРИХВАЩАНЕ НА СУМИ

ПРОЦЕДУРА ПО ДЕКЛАРИРАНЕ

ПРОЦЕДУРА ПО ДЕКЛАРИРАНЕ И ВНАСЯНЕ НА ДАНЪКА ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ

ПРОЦЕДУРА ПО ДЕКЛАРИРАНЕ И ВНАСЯНЕ НА ДАНЪКА ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА

ПРОЦЕДУРА ПО ДЕКЛАРИРАНЕ И ВНАСЯНЕ НА ПАТЕНТЕН ДАНЪК

ПРОЦЕДУРА ПО ЗАПОЧВАНЕ, СПИРАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО ПО ПРИНУДИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ

ПРОЦЕДУРА ПО ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕВИЗИИ И ПРОВЕРКИ

ПРОЦЕДУРА ПО ИЗДАВАНЕ НА РЕВИЗИОНЕН АКТ

ПРОЦЕДУРА ПО ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ

ПРОЦЕДУРА ПО НАЛАГАНЕ НА ВЪЗБРАНА ВЪРХУ ИМОТ ИЛИ КОРАБ

ПРОЦЕДУРА ПО НАЛАГАНЕ НА ЗАПОР ВЪРХУ ПАРИЧНИ ВЗЕМАНИЯ ОТ БАНКИ И ОТ ДРУГИ ЛИЦА

ПРОЦЕДУРА ПО НАЛАГАНЕ НА ОБЕЗПЕЧИТЕЛНИ МЕРКИ

ПРОЦЕДУРА ПО ОБЖАЛВАНЕ НА РЕВИЗИОНЕН АКТ ПО АДМИНИСТРАТИВЕН РЕД

ПРОЦЕДУРА ПО РЕГИСТРАЦИЯ

РЕГИСТРАЦИИ ЗА СПЕЦИАЛНИТЕ РЕЖИМИ ПО ГЛАВА ОСЕМНАДЕСЕТА ОТ ЗДДС, В Т.Ч. РЕГИСТРАЦИИ НА ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНИ ЛИЦА, ИЗВЪРШВАЩИ УСЛУГИ, ВЪТРЕОБЩНОСТНИ ДИСТАНЦИОННИ ПРОДАЖБИ НА СТОКИ, ВЪТРЕШНИ ДИСТАНЦИОННИ ПРОДАЖБИ НА СТОКИ И ДИСТАНЦИОННИ ПРОДАЖБИ НА СТОКИ, ВНАСЯНИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ ИЛИ ТЕРИТОРИИ

РЕГИСТРАЦИЯ ПО ЗДДС НА ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА

РЕГИСТРАЦИЯ ПО ЗДДС ПО ИНИЦИАТИВА НА ОРГАН ПО ПРИХОДИТЕ

РЕГИСТРАЦИЯ ПО ЗДДС ПРИ ДОСТАВКИ НА УСЛУГИ, ДАНЪКЪТ ЗА КОИТО Е ИЗИСКУЕМ ОТ ПОЛУЧАТЕЛЯ

РЕГИСТРАЦИЯ ПО ЗДДС ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ВЪТРЕОБЩНОСТНО ПРИДОБИВАНЕ. РЕГИСТРАЦИЯ ПО ЗДДС НА МЕСТНИ ЛИЦА ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБЛАГАЕМИ ВЪТРЕОБЩНОСТНИ ПРИДОБИВАНИЯ НА СТОКИ. РЕГИСТРАЦИЯ ПО ЗДДС НА ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНИ ЛИЦА, УСТАНОВЕНИ В ДРУГА ДЪРЖАВА –ЧЛЕНКА ,КОИТО ИЗВЪРШВАТ ВЪТРЕОБЩНОСТНИ ПРИДОБИВАНИЯ НА СТОКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА ПО РЕДА НА ЧЛ. 15а , АЛ. 6 ИЛИ ЧЛ. 65а ОТ ЗДДС

РЕГИСТРАЦИЯ ПО ЗДДС ПРИ НАСЛЕДЯВАНЕ

УДЪРЖАНЕ И ВНАСЯНЕ НА АВАНСОВ ДАНЪК ПО ЗКПО

УДЪРЖАНЕ И ВНАСЯНЕ НА ДАНЪК ВЪРХУ ДОХОДА НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА (ДАНЪК ПРИ ИЗТОЧНИКА)

УДЪРЖАНЕ И ВНАСЯНЕ НА ОКОНЧАТЕЛЕН ДАНЪК ПО ГЛАВА ШЕСТА ОТ ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА (ЗДДФЛ)

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...