Показване на 1 до 15 от общо 15 документа

АКТ ОТНОСНО УСЛОВИЯТА ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И РУМЪНИЯ И ПРОМЕНИТЕ В УЧРЕДИТЕЛНИТЕ ДОГОВОРИ

ДОГОВОР МЕЖДУ КРАЛСТВО БЕЛГИЯ, ЧЕШКАТА РЕПУБЛИКА, КРАЛСТВО ДАНИЯ, ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ, РЕПУБЛИКА ЕСТОНИЯ, РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ, КРАЛСТВО ИСПАНИЯ, ФРЕНСКАТА РЕПУБЛИКА, ИРЛАНДИЯ, ИТАЛИАНСКАТА РЕПУБЛИКА, РЕПУБЛИКА КИПЪР, РЕПУБЛИКА ЛАТВИЯ, РЕПУБЛИКА ЛИТВА, ВЕЛИКОТО ХЕРЦОГСТВО ЛЮКСЕМБУРГ, РЕПУБЛИКА УНГАРИЯ, РЕПУБЛИКА МАЛТА, КРАЛСТВО НИДЕРЛАНДИЯ, РЕПУБЛИКА АВСТРИЯ, РЕПУБЛИКА ПОЛША, ПОРТУГАЛСКАТА РЕПУБЛИКА, РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЯ, СЛОВАШКАТА РЕПУБЛИКА, РЕПУБЛИКА ФИНЛАНДИЯ, КРАЛСТВО ШВЕЦИЯ, ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И СЕВЕРНА ИРЛАНДИЯ (ДЪРЖАВИ-ЧЛЕНКИ НА EВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ) И РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И РУМЪНИЯ ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И РУМЪНИЯ КЪМ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН АКТ ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И НА РУМЪНИЯ КЪМ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ АКТА ОТНОСНО УСЛОВИЯТА ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И РУМЪНИЯ И ПРОМЕНИТЕ В УЧРЕДИТЕЛНИТЕ ДОГОВОРИ

ПРОТОКОЛ ОТНОСНО УСЛОВИЯТА И ДОГОВОРЕНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМАНЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И РУМЪНИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

ПРОТОКОЛ ОТНОСНО УСЛОВИЯТА И ДОГОВОРЕНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМАНЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И РУМЪНИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ПРИЛОЖЕНИЕ I: СПИСЪК НА КОНВЕНЦИИТЕ И ПРОТОКОЛИТЕ, ПО КОИТО БЪЛГАРИЯ И РУМЪНИЯ СТАВАТ СТРАНИ ПРИ ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО (ПО ЧЛЕН 3, ПАРАГРАФ 3 НА ПРОТОКОЛА)

ПРОТОКОЛ ОТНОСНО УСЛОВИЯТА И ДОГОВОРЕНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМАНЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И РУМЪНИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ПРИЛОЖЕНИЕ II: СПИСЪК НА РАЗПОРЕДБИТЕ НА ДОСТИЖЕНИЯТА НА ПРАВОТО ОТ ШЕНГЕН, КАКТО СА ИНТЕГРИРАНИ В РАМКИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И В АКТОВЕТЕ, КОИТО СЕ ОСНОВАВАТ НА ТЯХ ИЛИ КОИТО ПО ДРУГ НАЧИН СА СВЪРЗАНИ С ТЯХ, КОИТО РАЗПОРЕДБИ СА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ И СЕ ПРИЛАГАТ В НОВИТЕ ДЪРЖАВИ-ЧЛЕНКИ, СЧИТАНО ОТ ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО (ПО СМИСЪЛА НА ЧЛЕН 4, ПАРАГРАФ 1 НА ПРОТОКОЛА)

ПРОТОКОЛ ОТНОСНО УСЛОВИЯТА И ДОГОВОРЕНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМАНЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И РУМЪНИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ПРИЛОЖЕНИЕ III: СПИСЪК ПО ЧЛЕН 16 НА ПРОТОКОЛА: ПРОМЕНИ В АКТОВЕ, ПРИЕТИ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ

ПРОТОКОЛ ОТНОСНО УСЛОВИЯТА И ДОГОВОРЕНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМАНЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И РУМЪНИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ПРИЛОЖЕНИЕ IV: СПИСЪК ПО ЧЛЕН 17 НА ПРОТОКОЛА: ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОМЕНИ В АКТОВЕ, ПРИЕТИ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ

ПРОТОКОЛ ОТНОСНО УСЛОВИЯТА И ДОГОВОРЕНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМАНЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И РУМЪНИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ПРИЛОЖЕНИЕ IХ: ПОЕТИ СПЕЦИФИЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ПРИЕТИ ИЗИСКВАНИЯ ОТ РУМЪНИЯ ПРИ ПРИКЛЮЧВАНЕТО НА ПРЕГОВОРИТЕ ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА 14 ДЕКЕМВРИ 2004 Г. (ПО ЧЛЕН 39 НА ПРОТОКОЛА)

ПРОТОКОЛ ОТНОСНО УСЛОВИЯТА И ДОГОВОРЕНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМАНЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И РУМЪНИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ПРИЛОЖЕНИЕ V: СПИСЪК ПО ЧЛЕН 18 НА ПРОТОКОЛА: ДРУГИ ПОСТОЯННИ РАЗПОРЕДБИ; ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ПРИЛОЖЕНИЕ V

ПРОТОКОЛ ОТНОСНО УСЛОВИЯТА И ДОГОВОРЕНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМАНЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И РУМЪНИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ПРИЛОЖЕНИЕ VI: СПИСЪК ПО ЧЛЕН 20 НА ПРОТОКОЛА: ПРЕХОДНИ МЕРКИ, БЪЛГАРИЯ И ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ПРИЛОЖЕНИЕ VI

ПРОТОКОЛ ОТНОСНО УСЛОВИЯТА И ДОГОВОРЕНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМАНЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И РУМЪНИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ПРИЛОЖЕНИЕ VII: СПИСЪК ПО ЧЛЕН 20 НА ПРОТОКОЛА : ПРЕХОДНИ МЕРКИ, РУМЪНИЯ, ДОПЪЛНЕНИЕ A КЪМ ПРИЛОЖЕНИЕ VII

ПРОТОКОЛ ОТНОСНО УСЛОВИЯТА И ДОГОВОРЕНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМАНЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И РУМЪНИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ПРИЛОЖЕНИЕ VIII: РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ (ПО ЧЛЕН 34 НА ПРОТОКОЛА)

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПАРТНЬОРСТВО И СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И НЕГОВИТЕ ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ, ОТ ЕДНА СТРАНА, И РЕПУБЛИКА ИРАК, ОТ ДРУГА СТРАНА

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...