Показване на 1 до 40 от общо 569 документа

ОБЩИ ИГРАЛНИ УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ХАЗАРТНИ ИГРИ С ИГРАЛНИ АВТОМАТИ

ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТАТА И ФИНАНСОВИЯ КОНТРОЛ ПРИ ОРГАНИЗИРАНЕ НА ХАЗАРТНИ ИГРИ С ИГРАЛНИ АВТОМАТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 252 ОТ 16 НОЕМВРИ 2017 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2017 Г. ЗА ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА 100 ГОДИНИ ОТ ПЪРВАТА СВЕТОВНА ВОЙНА И НА УЧАСТИЕТО НА БЪЛГАРИЯ В НЕЯ

ПРАВИЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИ ПРАВИЛА НА ГАЗОПРЕНОСНИТЕ МРЕЖИ

ПРАВИЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ГАЗОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИТЕ МРЕЖИ

ПРАВИЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНАТА СИСТЕМА

ПРАВИЛНИК ЗА АДМИНИСТРАЦИЯТА В СЪДИЛИЩАТА

ПРАВИЛНИК ЗА АДМИНИСТРАЦИЯТА НА ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД

ПРАВИЛНИК ЗА АДМИНИСТРАЦИЯТА НА ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД

ПРАВИЛНИК ЗА АДМИНИСТРАЦИЯТА НА ПРОКУРАТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (ПАПРБ)

ПРАВИЛНИК ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА В ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕДБИ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И ТОПЛОФИКАЦИОННИ ЦЕНТРАЛИ И ПО ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МРЕЖИ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 19 ОТ 2005 г.)

ПРАВИЛНИК ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА ПО ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕТО С НАПРЕЖЕНИЕ ДО 1000 V

ПРАВИЛНИК ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА В НЕЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕДБИ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И ТОПЛОФИКАЦИОННИ ЦЕНТРАЛИ И ПО ТОПЛОПРЕНОСНИ МРЕЖИ И ХИДРОТЕХНИЧЕСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ

ПРАВИЛНИК ЗА ВОДНОСПАСИТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ И ОБЕЗОПАСЯВАНЕТО НА ВОДНИТЕ ПЛОЩИ

ПРАВИЛНИК ЗА ВПИСВАНИЯТА

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД В ТУРИСТИЧЕСКИТЕ И АЛПИЙСКИТЕ ХИЖИ, ЗАСЛОНИ, СПАЛНИ И ДОМОВЕ

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕЛЕКТРОНЕН ПОДПИС И ЕЛЕКТРОННА ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОТ ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ, РЕДА ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА НАЦИОНАЛНА ПРЕДСТАВИТЕЛНОСТ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА И ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ И КОНТРОЛА ЗА СПАЗВАНЕТО НА КРИТЕРИИТЕ ЗА НАЦИОНАЛНА ПРЕДСТАВИТЕЛНОСТ

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА НА ЦЕНТЪР "ФОНД ЗА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ"

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА И СТРУКТУРАТА НА ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ "ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ"

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА И СТРУКТУРАТА НА ДЪРЖАВНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ "СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ"

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА И УСТРОЙСТВОТО НА НИСМ "Н. И. ПИРОГОВ"

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА И УСТРОЙСТВОТО НА РЕПУБЛИКАНСКИЯ ЦЕНТЪР ПО ПРОТЕЗИРАНЕ И ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА ХИРУРГИЯ

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ В СЛУЖБАТА НА ВОЕННИЯ АТАШЕ КЪМ ЗАДГРАНИЧНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ИНСПЕКТОРАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ И НА НЕЙНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ И НА НЕЙНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ЗА ПУБЛИЧЕН НАДЗОР НАД РЕГИСТРИРАНИТЕ ОДИТОРИ

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ И ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ПРИНАДЛЕЖНОСТ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ КЪМ ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ И РАЗУЗНАВАТЕЛНИТЕ СЛУЖБИ НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА АРМИЯ И НА НЕЙНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ПО АКАДЕМИЧНА ЕТИКА

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕЖДУВЕДОМСТВЕНИЯ СЪВЕТ ПО ЕКСПОРТНО ЗАСТРАХОВАНЕ

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И АКРЕДИТАЦИЯ

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ЗА МЛАДЕЖТА

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ПО ЗАСТРАХОВАНЕ

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНОТО БЮРО ЗА КОНТРОЛ НА СПЕЦИАЛНИТЕ РАЗУЗНАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА И НЕГОВАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИТЕ И СЕКТОРНИТЕ ПОМИРИТЕЛНИ КОМИСИИ

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПОМИРИТЕЛНАТА КОМИСИЯ ЗА ПЛАТЕЖНИ СПОРОВЕ

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПОМИРИТЕЛНАТА КОМИСИЯ КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...