Показване на 1 до 40 от общо 102 документа

ИНСТРУКЦИЯ № 1 ЗА ДВИЖЕНИЕТО И РАЗГЛЕЖДАНЕТО НА МОЛБИТЕ И СИГНАЛИТЕ ЗА ПРЕГЛЕД ПО РЕДА НА НАДЗОРА, ПОДАВАНИ ДО ВЪРХОВНИЯ СЪД НА НРБ

ИНСТРУКЦИЯ № 1 ЗА ОБЩИЯ НАДЗОР НА ПРОКУРАТУРАТА ИЗДАДЕН ОТ ГЛАВНАТА ПРОКУРАТУРА

ИНСТРУКЦИЯ № 1 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ИЗИСКВАНИЯТА ЗА КАТЕГОРИЗИРАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ ИЛИ ВИЛНИЯ ИМОТ НА ГРАЖДАНИТЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ХОТЕЛИЕРСКА ДЕЙНОСТ

ИНСТРУКЦИЯ № 1 ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИИТЕ И ГРУПИТЕ ЗА НАРОДЕН КОНТРОЛ

ИНСТРУКЦИЯ № 1 ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТЪРГОВИЯ И ОБЛАГАНЕ НА СПИРТНИТЕ НАПИТКИ

ИНСТРУКЦИЯ № 1 ЗА РЕДА И ДОКУМЕНТИТЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ИЛИ РЕГИСТРИРАНЕ НА ЦЕНИТЕ

ИНСТРУКЦИЯ № 1 ЗА СЪСТАВА НА ФОНДА НА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ

ИНСТРУКЦИЯ № 1 ОТ 10 ЯНУАРИ 2002 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА РАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ, ОПРЕДЕЛЕНИ КАТО ПАРИЧНИ ПОМОЩИ ЗА ПРОФИЛАКТИКА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ

ИНСТРУКЦИЯ № 1 ОТ 11 МАЙ 1992 Г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА ЧУЖДЕСТРАННИТЕ ИНВЕСТИЦИИ В СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС ЗАКОНА ЗА СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ НА ЧУЖДЕСТРАННИТЕ ЛИЦА И ЗА ЗАКРИЛА НА ЧУЖДЕСТРАННИТЕ ИНВЕСТИЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ № 1 ОТ 16 АПРИЛ 2003 Г. ЗА РЕДА И ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ

ИНСТРУКЦИЯ № 1 ОТ 16 ЮЛИ 2007 Г. ЗА РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОПЕРАТИВНА ЗАЩИТА ПРИ НАВОДНЕНИЯ

ИНСТРУКЦИЯ № 1 ОТ 20 МАЙ 2011 Г. ЗА РАБОТАТА И ОТЧЕТНОСТТА С БОЛНИЧНИТЕ ЛИСТОВЕ ЗА ВРЕМЕННА НЕРАБОТОСПОСОБНОСТ

ИНСТРУКЦИЯ № 1 ОТ 20 НОЕМВРИ 2008 Г. ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА В ДЪРЖАВНИТЕ ГОРСКИ СТОПАНСТВА И В ДЪРЖАВНИТЕ ЛОВНИ СТОПАНСТВА

ИНСТРУКЦИЯ № 1 ОТ 22 ЮНИ 2001 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЧЛ. 19А ОТ ЗАКОНА ЗА ГРАЖДАНСКАТА РЕГИСТРАЦИЯ

ИНСТРУКЦИЯ № 1 ОТ 24 ЯНУАРИ 1992 Г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА СПЕШНАТА КОНСУЛТАТИВНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ В СТРАНАТА

ИНСТРУКЦИЯ № 1 ОТ 25 СЕПТЕМВРИ 2006 Г. ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ОРГАНИТЕ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ИМУЩЕСТВО, ПРИДОБИТО ОТ ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ, ОРГАНИТЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ, ОРГАНИТЕ КЪМ МИНИСТЪРА НА ФИНАНСИТЕ, ПРОКУРАТУРАТА И СЛЕДСТВЕНИТЕ ОРГАНИ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 29 ОТ 2012 Г.)

ИНСТРУКЦИЯ № 1 ОТ 25 СЕПТЕМВРИ 2006 Г. ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ОРГАНИТЕ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ИМУЩЕСТВО, ПРИДОБИТО ОТ ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ, ОРГАНИТЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ, ОРГАНИТЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ, ПРОКУРАТУРАТА И СЛЕДСТВИЕТО

ИНСТРУКЦИЯ № 1 ОТ 29.04.1996 Г. ЗА РЕДА ЗА РАБОТА НА КОМИСИЯТА ЗА КОНТРОЛ И РАЗРЕШЕНИЕ НА ВЪНШНОТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ С ОРЪЖИЕ И СЪС СТОКИ И ТЕХНОЛОГИИ С ВЪЗМОЖНА ДВОЙНА УПОТРЕБА

ИНСТРУКЦИЯ № 1 ОТ 30 ОКТОМВРИ 2014 Г. ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН

ИНСТРУКЦИЯ № 1 ОТ 4 ЯНУАРИ 2012 г. ЗА РЕДА ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪРА ЗА НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 19 ОТ 2017 г.)

ИНСТРУКЦИЯ № 1 ОТ 6 МАРТ 2000 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В СПОРТНИТЕ УЧИЛИЩА МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ИНСТРУКЦИЯ № 1 ОТ 9 АПРИЛ 2004 Г. ОТНОСНО РЕДА ЗА НАЗНАЧАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ПОЧЕТНИ (НЕЩАТНИ) КОНСУЛСКИ ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА

ИНСТРУКЦИЯ № 10 ОТ 29 ЮНИ 2001 Г. ЗА РЕДА НА ИЗГОТВЯНЕ НА ДЛЪЖНОСТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗА ДЛЪЖНОСТИТЕ, ЗАЕМАНИ ОТ КАДРОВИ ВОЕННОСЛУЖЕЩИ

ИНСТРУКЦИЯ № 1592 ЗА ИЗКУПУВАНЕ НА МАГАЗИНИ, РАБОТИЛНИЦИ, СКЛАДОВЕ И АТЕЛИЕТА

ИНСТРУКЦИЯ № 1635 ОТ 6 МАРТ 2009 Г. ЗА ИЗДАВАНЕТО, ПОЛЗВАНЕТО, СЪХРАНЯВАНЕТО, ВОДЕНЕТО НА ОТЧЕТ, СДАВАНЕТО И УНИЩОЖАВАНЕТО НА УДОСТОВЕРИТЕЛНИТЕ ДОКУМЕНТИ В НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА ПРИ ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ИНСТРУКЦИЯ № 17 ОТ 15 ДЕКЕМВРИ 2000 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА РАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ, ОПРЕДЕЛЕНИ КАТО ПАРИЧНИ ПОМОЩИ ЗА ПРОФИЛАКТИКА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ

ИНСТРУКЦИЯ № 1747 ОТ 30 МАРТ 2010 Г. ЗА ВОЕННАТА СЛУЖБА В НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА ПРИ ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ИНСТРУКЦИЯ № 2 ЗА НАКАЗАТЕЛНО-СЪДЕБНИЯ НАДЗОР

ИНСТРУКЦИЯ № 2 ОТ 14 ЮЛИ 2011 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕДА ЗА СЪЗДАВАНЕ, ИЗПОЛЗВАНЕ И ЗАКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ФОНДОВЕ И ЗА КОНТРОЛА ВЪРХУ ТЯХ В СЛУЖБА "ВОЕННА ИНФОРМАЦИЯ"

ИНСТРУКЦИЯ № 2 ОТ 18 ЮНИ 1997 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО НА АПТЕЧКИТЕ НА МОТОРНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

ИНСТРУКЦИЯ № 2 ОТ 1995 Г. ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СПЕЦИФИЧНАТА ИМУНОПРОФИЛАКТИКА ПРИ ТУБЕРКУЛОЗА

ИНСТРУКЦИЯ № 2 ОТ 1996 Г. ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА МИТНИЧЕСКАТА ОБЛАГАЕМА СТОЙНОСТ

ИНСТРУКЦИЯ № 2 ОТ 2 ЮЛИ 2001 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА РАЗДЕЛ I ОТ ТАРИФА № 14 ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ В СИСТЕМАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

ИНСТРУКЦИЯ № 2212 ОТ 12 НОЕМВРИ 2009 Г. ЗА ВОЕННАТА СЛУЖБА В НАЦИОНАЛНАТА РАЗУЗНАВАТЕЛНА СЛУЖБА

ИНСТРУКЦИЯ № 3 ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ЗАЕМАНЕ НА УЧИТЕЛСКА ИЛИ ВЪЗПИТАТЕЛСКА ДЛЪЖНОСТ СЪОБРАЗНО ПРИДОБИТОТО ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ И ПРАВОСПОСОБНОСТ

ИНСТРУКЦИЯ № 3 ЗА РАБОТАТА НА ОКРЪЖНИТЕ И РАЙОННИТЕ ПРОКУРАТУРИ ПО ГРАЖДАНСКО-СЪДЕБНИЯ НАДЗОР ЗА ЗАКОННОСТ

ИНСТРУКЦИЯ № 3 ЗА РЕДА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ НА ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА, КОНСУЛСТВА, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА НА МЕЖДУПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЧЛЕНОВЕТЕ НА ТЕХНИЯ ПЕРСОНАЛ

ИНСТРУКЦИЯ № 3 ОТ 1996 Г. ЗА ПОПЪЛВАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ЕДИННИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН ДОКУМЕНТ

ИНСТРУКЦИЯ № 3 ОТ 24 АВГУСТ 2004 Г. ЗА РЕДА ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪР НА НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ИНСТРУКЦИЯ № 3 ОТ 4 ФЕВРУАРИ 2000 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ЛЕСОКУЛТУРНИТЕ ДЕЙНОСТИ В ГОРИ И В ЗЕМИТЕ ОТ ГОРСКИЯ ФОНД

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...