Показване на 1 до 35 от общо 35 документа

НАЦИОНАЛНИ СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ - ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 3 ОТ 2016 г., В СИЛА ОТ 01.01.2016 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 394 ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 2015 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ СТАНДАРТИ ЗА ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ЗА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ, ПРИЕТИ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 46 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2005 Г. (ДВ, БР. 30 ОТ 2005 Г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 46 ОТ 21 МАРТ 2005 г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАЦИОНАЛНИ СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 3 ОТ 2016 г., В СИЛА ОТ 01.01.2016 г.)

СС № 1 - ПРЕДСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ

СС № 10 - СЪБИТИЯ, НАСТЪПИЛИ СЛЕД ДАТАТА НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

СС № 11 - ДОГОВОРИ ЗА СТРОИТЕЛСТВО

СС № 12 - ДАНЪЦИ ОТ ПЕЧАЛБАТА

СС № 13 - ОТЧИТАНЕ ПРИ ЛИКВИДАЦИЯ И НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ

СС № 16 - ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ

СС № 17 – ЛИЗИНГ

СС № 18 - ПРИХОДИ

СС № 19 - ДОХОДИ НА ПЕРСОНАЛА

СС № 2 - ОТЧИТАНЕ НА СТОКОВО-МАТЕРИАЛНИТЕ ЗАПАСИ

СС № 20 - ОТЧИТАНЕ НА ПРАВИТЕЛСТВЕНИ ДАРЕНИЯ И ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ПРАВИТЕЛСТВЕНА ПОМОЩ

СС № 21 - ЕФЕКТИ ОТ ПРОМЕНИТЕ ВЪВ ВАЛУТНИТЕ КУРСОВЕ

СС № 22 - ОТЧИТАНЕ НА БИЗНЕСКОМБИНАЦИИ

СС № 24 - ОПОВЕСТЯВАНЕ НА СВЪРЗАНИ ЛИЦА

СС № 27 - КОНСОЛИДИРАНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ И ОТЧИТАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЩЕРНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

СС № 28 - ОТЧИТАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В АСОЦИИРАНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

СС № 31 - ОТЧИТАНЕ НА ДЯЛОВЕ В СМЕСЕНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

СС № 32 - ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ

СС № 33 - ДОХОДИ НА АКЦИЯ

СС № 34 - МЕЖДИННО СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ

СС № 35 - ПРЕУСТАНОВЯВАНИ ДЕЙНОСТИ

СС № 36 - ОБЕЗЦЕНКА НА АКТИВИ

СС № 37 - ПРОВИЗИИ, УСЛОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И УСЛОВНИ АКТИВИ

СС № 38 - НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ

СС № 4 - ОТЧИТАНЕ НА АМОРТИЗАЦИИТЕ

СС № 40 - ОТЧИТАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ИМОТИ

СС № 41 - СЕЛСКО СТОПАНСТВО

СС № 42 - ПРИЛАГАНЕ ЗА ПЪРВИ ПЪТ НА НАЦИОНАЛНИТЕ СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ

СС № 7 - ОТЧЕТИ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

СС № 8 - НЕТНИ ПЕЧАЛБИ ИЛИ ЗАГУБИ ЗА ПЕРИОДА, ФУНДАМЕНТАЛНИ ГРЕШКИ И ПРОМЕНИ В СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА

СС № 9 - ПРЕДСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА С НЕСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

[PDF] ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 251 ОТ 17 ОКТОМВРИ 2007 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ СТАНДАРТИ ЗА ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ЗА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ, ПРИЕТИ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 46 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2005 Г. (ДВ, БР. 86 от 2007 Г.) Свали файла...

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...