Останете вкъщи и се свържете с нас на телефони 0885 22 00 67 и 099 99 50 100. За фактури и въпроси за печатните издания: 0884 54 47 30

Показване на 1 до 40 от общо 43 документа

Адреси и телефони на бюрата по труда

Адреси и телефони на дирекциите на Националната агенция за приходите - 2020

Адреси и телефони на клоновете на РЗОК

Адреси и телефони на клоновете на РУСО

Адреси и телефони на регионалните дирекции "СП" и дирекциите "СП"

Адреси и телефони на службите по заетостта

Адреси на службите по трудова медицина

Архитекти с придобита пълна проектантска правоспособност

Архитекти с придобита пълна проектантска правоспособност съгласно чл. 230, ал. 3 и ал. 4 от ЗУТ по устройствено планиране и инвестиционно проектиране

Банкови сметки (IBAN) на ТП на НОИ за възстановяване на разходи за пенсии, извършени чрез "СЕБРА"

Банкови сметки на НАП и кодове за вид плащане към републиканския бюджет и за осигурителни вноски

Банкови сметки на общините за плащане на местни данъци и такси - 2020

Банкови сметки на Търговски банки, обслужващи митническите учреждения при внос - 2016

Банкови сметки, по които следва да се внасят сумите за обезпечения по ДОПК и ЗДДС в териториалните дирекции на НАП

Здравноосигурителни дружества

Интрастат телефони за консултации – 2020

Информация за контакти в дирекция “Управление на средствата от ЕС”

Кредитни институции, лицензирани в страни от ЕС, с уведомление за извършване на дейност на територията на Република България

Пенсионноосигурителни дружества

По-важни телефони

Пощенски, телефонни кодове и справки за страната

Публичен регистър на регистрираните одитори, членове на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България Свали файла...

Публичен регистър на специализираните одиторски предприятия - регистрирани одитори, членове на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България Свали файла...

Разстояния между градовете в България

Регистър на обменните бюра

Списък на банките, които могат да бъдат попечители по Кодекса за социално осигуряване

Списък на лицензираните банки и клонове на чуждестранни банки в Република България

Списък на лицензираните застрахователи

Списък на нотариусите в България

Списък на оценителите по чл. 235, ал. 1 ДОПК

Списък на регистрираните служби по трудова медицина в МЗ

Списък на сметките, открити в банките, обслужващи териториалните дирекции и офисите на НАП, в сила от 01.08.2018 г.

Списък на утвърдените от зам.-председателя на КФН, ръководещ управление Застрахователен надзор, регистрирани одитори, които имат право да заверяват годишните финансови отчети на застрахователите съгласно чл. 102, ал. 1 от Кодекса за застраховането Свали файла...

Съобщение относно прилагането на чл. 123, ал. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

Телефони за информация по общини за местни данъци и такси (такса за битови отпадъци, данък върху недвижимите имоти, данък върху превозните средства и др.) - 2015

Телефони за консултации по регистриране на трудови договори и определяне на минимални осигурителни доходи

Телефони за съобщаване размера на данъка върху недвижимите имоти и таксата за битови отпадъци в София

Телефони на методолози в ЦУ на НСИ - 2017

Телефони на министерства и ведомства

Телефонни кодове за международно избиране

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...