Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Български законник
БЪЛГАРСКИ ЗАКОННИК

СЕДМИЧЕН ЗАКОННИК

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Показване на 1 до 40 от общо 213 документа

Анулиране на сгрешени фактури по реда на ЗДДС

Внос на стока в държава - членка на ЕС

ВОД при променен идентификационен номер

Възникване и облагане на доставките по договори за лизинг след 01.01.2014 г.

Възстановяване на ДДС без да е отразено в справка-декларация

Годишно и текущо задължение за деклариране по Интрастат

Годишно Интрастат деклариране

Данъчен кредит за автомобил на лизинг

Данъчен кредит за получател, прилагащ специалния режим, когато доставчикът е прекратил прилагането му

Данъчен кредит на придобит и нает лек автомобил

Данъчен кредит при покупката на автомобил

Данъчен кредит, при прилагане на касова отчетност

Данъчна основа при бартер според ЗДДС и според практиката на СЕС

Данъчна основа при бартер, услуги по везвъзмезво придобиване на наети активи и дерегистрация

Данъчна основа при комбиниран превоз

Данъчната основа на доставките, възникващи при сделки за замяна (бартер)

Данъчно облагане по ЗДДС, ЗКПО и ЗДДФЛ при предоставяне на персонал

Данъчно събитие, изискуемост и начисляване на ДДС при режим за касова отчетност

Данъчно третиране бракуването на сгради

Данъчно третиране на ВОД

Данъчно третиране на дарение

Данъчно третиране на дейността по изкупуване на излезли от употреба моторни превозни средства

Данъчно третиране на доставка на стоки с монтаж

Данъчно третиране на новата професия „управител на етажна собственост“

Данъчно третиране на предаването и продаването на заложени активи

Данъчно третиране на услуга

Данъчно третиране на услуга по отдаване под наем на недвижим имот

Данъчно третиране по ЗДДС на дейност на ЮЛНЦ

Данъчно третиране по ЗДДС на задължено лице в качеството едновременно на ЕТ и собственик на ЕООД

Данъчно третиране по ЗДДС на педагогически услуги, оказвани от фирма, регистрирана по закон

Данъчно третиране при разваляне на договор за продажба на автомобил

Данъчното третиране по ЗДДС на заварените авансови плащания при търговията с технически и зърнени култури

ДДС върху услуги с трети страни

ДДС за внос, използван за производството на продукти, предназначени за държава членка

ДДС за износ от територията на друга държава членка след обработка на изнасяната стока

ДДС за получена електронна услуга

ДДС за услуги по отдаване под наем на превозни средства

ДДС и фактуриране на туроператорска дейност

ДДС на сделки на физически лица

ДДС при авансови плащания за несъстояли се доставки

   Реклама:
   

в. "Седмичен законник"

   
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...