Показване на 1 до 40 от общо 213 документа

Анулиране на сгрешени фактури по реда на ЗДДС

Внос на стока в държава - членка на ЕС

ВОД при променен идентификационен номер

Възникване и облагане на доставките по договори за лизинг след 01.01.2014 г.

Възстановяване на ДДС без да е отразено в справка-декларация

Годишно и текущо задължение за деклариране по Интрастат

Годишно Интрастат деклариране

Данъчен кредит за автомобил на лизинг

Данъчен кредит за получател, прилагащ специалния режим, когато доставчикът е прекратил прилагането му

Данъчен кредит на придобит и нает лек автомобил

Данъчен кредит при покупката на автомобил

Данъчен кредит, при прилагане на касова отчетност

Данъчна основа при бартер според ЗДДС и според практиката на СЕС

Данъчна основа при бартер, услуги по везвъзмезво придобиване на наети активи и дерегистрация

Данъчна основа при комбиниран превоз

Данъчната основа на доставките, възникващи при сделки за замяна (бартер)

Данъчно облагане по ЗДДС, ЗКПО и ЗДДФЛ при предоставяне на персонал

Данъчно събитие, изискуемост и начисляване на ДДС при режим за касова отчетност

Данъчно третиране бракуването на сгради

Данъчно третиране на ВОД

Данъчно третиране на дарение

Данъчно третиране на дейността по изкупуване на излезли от употреба моторни превозни средства

Данъчно третиране на доставка на стоки с монтаж

Данъчно третиране на новата професия „управител на етажна собственост“

Данъчно третиране на предаването и продаването на заложени активи

Данъчно третиране на услуга

Данъчно третиране на услуга по отдаване под наем на недвижим имот

Данъчно третиране по ЗДДС на дейност на ЮЛНЦ

Данъчно третиране по ЗДДС на задължено лице в качеството едновременно на ЕТ и собственик на ЕООД

Данъчно третиране по ЗДДС на педагогически услуги, оказвани от фирма, регистрирана по закон

Данъчно третиране при разваляне на договор за продажба на автомобил

Данъчното третиране по ЗДДС на заварените авансови плащания при търговията с технически и зърнени култури

ДДС върху услуги с трети страни

ДДС за внос, използван за производството на продукти, предназначени за държава членка

ДДС за износ от територията на друга държава членка след обработка на изнасяната стока

ДДС за получена електронна услуга

ДДС за услуги по отдаване под наем на превозни средства

ДДС и фактуриране на туроператорска дейност

ДДС на сделки на физически лица

ДДС при авансови плащания за несъстояли се доставки

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...