Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Ново в Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024

Показване на 1 до 40 от общо 113 документа

ПРАВИЛНИК ЗА ВПИСВАНИЯТА

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА И СТРУКТУРАТА НА ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ "ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ"

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА И СТРУКТУРАТА НА ДЪРЖАВНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ "СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ"

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА И УСТРОЙСТВОТО НА НИСМ "Н. И. ПИРОГОВ"

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕЖДУВЕДОМСТВЕНИЯ СЪВЕТ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ВОЕННОПРОМИШЛЕНИЯ КОМПЛЕКС И МОБИЛИЗАЦИОННАТА ГОТОВНОСТ НА СТРАНАТА

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА РЕГИОНАЛНИТЕ ЗДРАВНИ ИНСПЕКЦИИ (ДВ, БР. 6 ОТ 2011 Г.)

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ЛОВНИЯ СЪВЕТ КЪМ НАЦИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ ПО ГОРИТЕ, СЪВЕТИТЕ ПО ЛОВА КЪМ РЕГИОНАЛНИТЕ УПРАВЛЕНИЯ НА ГОРИТЕ И КОМИСИИТЕ ПО ЛОВНО СТОПАНСТВО КЪМ ДЪРЖАВНИТЕ ЛЕСНИЧЕЙСТВА И ДЪРЖАВНИТЕ ДИВЕЧОВЪДНИ СТАНЦИИ

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНАТА КОМИСИЯ ЗА БОРБА С ТРАФИКА НА ХОРА

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ПО ТУРИЗЪМ

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ПО ТУРИЗЪМ - ОТМ

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОМБУДСМАНА - ОТМ.

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА ПО ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДИРАНЕ НА ПОСЛЕДСТВИЯТА ПРИ БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И КАТАСТРОФИ

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА ВЪРХУ ГОРИТЕ И ЗЕМИТЕ ОТ ГОРСКИЯ ФОНД

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ АРХИВЕН ФОНД

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ ВЪТРЕШЕН ФИНАНСОВ КОНТРОЛ

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО ДЕПОЗИРАНЕ НА ЕКЗЕМПЛЯРИ ОТ ПЕЧАТНИ И ДРУГИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА НАРОДНОТО ЗДРАВЕ

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ОДОБРЕНИЕ И ПРИЛОЖЕНИЕ НА ОБЩИЯ ГРАДОУСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА СОФИЯ

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ТЮТЮНА, ТЮТЮНЕВИТЕ И СВЪРЗАНИТЕ С ТЯХ ИЗДЕЛИЯ (ЗАГЛ. ИЗМ. И ДОП., ДВ, БР. 77 ОТ 2016 г., В СИЛА ОТ 04.10.2016 г.)

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА УРЕЖДАНЕ ПРАВАТА НА ГРАЖДАНИ С МНОГОГОДИШНИ ЖИЛИЩНОСПЕСТОВНИ ВЛОГОВЕ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 12 ОТ 2009 г., В СИЛА ОТ 13.02.2009 г.)

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ЧУЖДЕНЦИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ЧУЖДЕНЦИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - ОТМ

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА УКАЗ № 2242 ЗА СВОБОДНИ ЗОНИ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 15 ОТ 1998 г., В СИЛА ОТ 01.01.1999 г.)

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЮТИТЕ ЗА ВРЕМЕННО НАСТАНЯВАНЕ И ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ЗАКРИЛА И ПОМОЩ НА ЖЕРТВИТЕ НА ТРАФИКА НА ХОРА

ПРАВИЛНИК ЗА РАБОТА НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ КЪМ МИНИСТЪРА НА ТЪРГОВИЯТА И ТУРИЗМА

ПРАВИЛНИК ЗА РАБОТА НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

ПРАВИЛНИК ЗА РАБОТА НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - ОТМ

ПРАВИЛНИК ЗА РАБОТАТА НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ И НЕГОВАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

ПРАВИЛНИК ЗА РАБОТАТА НА ПОМИРИТЕЛНИТЕ КОМИСИИ

ПРАВИЛНИК ЗА РАБОТАТА НА ПОМИРИТЕЛНИТЕ КОМИСИИ - ОТМ

ПРАВИЛНИК ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА ГЕНЕТИЧЕСКИ ИЗМЕНЕНИ ВИСШИ РАСТЕНИЯ, СЪЗДАДЕНИ ЧРЕЗ РЕКОМБИНАНТНА ДНК ТЕХНОЛОГИЯ

ПРАВИЛНИК ЗА РЕДА И НАЧИНА ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ И ИЗРАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВАТА ПО ФОНДОВЕТЕ ЗА ПОКРИВАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА ПРИВАТИЗИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ (*)

   Реклама:
 

сп. "Български законник"

   

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...