Останете вкъщи и се свържете с нас на телефони 0885 22 00 67 и 099 99 50 100. За фактури и въпроси за печатните издания: 0884 54 47 30

Показване на 1 до 15 от общо 15 документа

№ 04-19-685 от 09.01.2018 г. Относно: Прилагането на Закона за данък върху застрахователните премии (ЗДЗП)

№ 07-00-33 от 18.10.2017 г. Относно: прилагане разпоредбата на чл. 169, ал. 3а от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК)

№ 07-00-40 от 20.07.2018 г. Относно: изразяване на становище по приложението на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК)

№ 07-00-52 от 10.10.2018 г. Относно: Прилагане разпоредбата на чл. 169, ал. 3а от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК)

№ 08-В-21 от 21.12.2018 г. Относно: прилагане разпоредбата на чл. 168, т. 6 и т. 7 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК)

№ 20-00-87 ОТ 17.05.2018 г. Относно: Изменението на чл. 19 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) относно отговорността на трето лице за непогасените данъчни и осигурителни задължения на друго данъчно задължено лице

№ 21-03-1 от 05.10.2018 г. Относно: прилагането на разпоредбите на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) и Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г.

№ 26-У-11 от 17.10.2018 г. Относно: прилагане на Спогодбата между Република България и Румъния за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване на отклонението от облагане на доходите (СИДДО)

№ 3-460 от 28.02.2018 г. Относно: удостоверяване на качеството “местно лице“ за данъчни цели върху формуляр на чуждестранна данъчна администрация

№ 3-730 от 05.04.2018 г. Относно: необходимост от представяне пред нотариус в страната на писмена декларация съгласно разпоредбата на чл. 264, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) в случай на прехвърляне на собственост върху моторно превозно средство с испанска регистрация от прехвърлител, който е физическо лице с испанско гражданство

№ 53-04-666 от 30.10.2018 г. Относно прилагането на разпоредбите на Данъчно–осигурителния процесуален кодекс, Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Регламент (ЕО) № 883 от 2004 и Регламент (ЕО) № 987 от 2009)

№ 91-00-10.107 от 03.12.2018 г. ОТНОСНО: Ред за заявяване за принудително събиране на публични вземания по реда Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) в Националната агенция за приходите (НАП) чрез електронна услуга за предявяване на изпълнителни основания, с които е установено публичното вземане

№ 92-00-581 от 06.06.2018 г. Относно: Прилагането на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК)

№ 96-00-104 от 06.06.2018 г. Относно: Данък при източника

№ М-24-36-64 от 23.01.2018 г. Относно: прилагане разпоредбата на чл. 264, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК)

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...