Показване на 1 до 40 от общо 73 документа

Бракуване или обезценка на морално остаряла стока

Бракуване на ДМА

Бракуване на стоки

Встъпителните и последващи имуществени вноски на учредителите се отчитат като собствен капитал на ЮЛНЦ

Годишни финансови отчети на бюджетните организации

ГФО на фирма, обявена в несъстоятелност

Договор за финансов лизинг на автомобил

Допълнителни парични вноски

Допълнителни парични вноски по чл. 134 от ТЗ

Изготвяне на консолидирани финансови отчети

Издаване на фактура

Изплащане на бонус на съдружник

Изплащане на дивидент

Класифициране на договорите за лизинг

Консолидиран финансов отчет

Коригиране на грешка

Коригиране на допусната грешка

Ликвидация на ЕООД

Лицата, които не са осъществявали дейност по смисъла на ЗСЧ, не подават годишна данъчна декларация и годишен отчет за дейност

Микропредприятията по реда на счетоводното законодателство нямат задължението да публикуват решението за разпределение на печалбата за предходната година

Наредба № Н-18 от 2006 г. не е приложима, когато плащанията по продажбите се извършват по банков път

Не се смятат за възнаграждение по доставка всякакви плащания на неустойки и лихви с обезщетителен характер

Непризнатите приходи за данъчни цели

Нови промени в законодателството, приложими в работата на счетоводителите през 2019 г.

Новият стандарт МСФО 16 Лизинг

Обезценка на материали

Обезценка на стоки

Ограниченията за плащане в брой при погасяване на задължения

Определяне на нетна реализируема стойност на материални запаси

Особености на годишното счетоводно приключване на земеделските кооперации 2018 г.

Особености на годишното счетоводно приключване на строителното предприятие

Особености на счетоводното отчитане на взаимоотношенията между работодател и оператор при ваучерите за храна

Особености на счетоводното приключване на предприятията с нестопанска цел

Отписване на задължения

Отписване на стоки

Отчитане на активите по лизинг

Отчитане на ваучери за храна

Отчитане на два вида гориво на едно превозно средство

Отчитане на ДМА, закупени по оперативна програма

Отчитане на лизингови вноски

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...