Показване на 1 до 27 от общо 27 документа

Годишни финансови отчети на бюджетните организации

Договор за финансов лизинг на автомобил

Изготвяне на консолидирани финансови отчети

Издаване на фактура

Изплащане на бонус на съдружник

Изплащане на дивидент

Класифициране на договорите за лизинг

Нови промени в законодателството, приложими в работата на счетоводителите през 2019 г.

Обезценка на материали

Ограниченията за плащане в брой при погасяване на задължения

Особености на годишното счетоводно приключване на строителното предприятие

Особености на счетоводното отчитане на взаимоотношенията между работодател и оператор при ваучерите за храна

Особености на счетоводното приключване на предприятията с нестопанска цел

Отчитане на ДМА, закупени по оперативна програма

Отчитане на нематериални активи

Отчитане на получени субсидии

Отчитане на продажби

Отчитане на разход, свързан с командировка в чужбина на служител

Отчитане на финансов лизинг от наемател

Отчитане на франчайз

Представяне на финансовия лизинг във финансовите отчети на наемодателя

Преобразуване на дружества

Признаване на разходи

Признаване на разходи при производство на продукция

Прилагане на МСФО 15 Приходи от договори с клиенти с обратна сила

Продажба с обратен лизинг

Първоначално оценяване на ДМА, получени в резултат на безвъзмездна сделка

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...