Останете вкъщи и се свържете с нас на телефони 0885 22 00 67 и 099 99 50 100. За фактури и въпроси за печатните издания: 0884 54 47 30

Показване на 1 до 37 от общо 37 документа

№ 07-00-188 от 21.10.2019 г. Относно: Прилагане нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), осигурителното законодателство и Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).

№ 12-00-534 от 17.04.2019 г. Относно: прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

№ 124 от 22.02.2019 г. Относно: Получени доходи от домоуправител за 2018 г.

№ 20-00-200 от 11.06.2019 г. Относно: Прилагането на разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица

№ 20-08-13 от 16.04.2019 г. Относно: Приложение на разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/.

№ 20-21-20 от 14.02.2019 г. Относно: Осигурителни вноски върху средствата, изплатени за изпълнение на мерките по Националната програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози за периода 2016 – 2018 г.

№ 20-21-53 от 18.06.2019 г. Относно: Получена фактура от лице, регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) по договор за наем и задължение за подаване на декларация по чл. 55 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

№ 20-28-104 от 27.12.2019 г. Относно: Прилагане на осигурителното законодателство и данъчно третиране по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).

№ 3-1659 от 28.10.2019 г. Относно: Подаване на данни в справка по чл. 73 от Закона за данъците върху доходите на физически лица (ЗДДФЛ)

№ 3-1891 от 11.12.2019 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране по Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ на средства за стипендии, получени от физическо лице гражданин на Република Македония за обучение в страната

№ 3-483 от 18.03.2019 г. Относно: данъчно облекчение за платени лични вноски за доброволно здравно осигуряване съгласно Закона за данъците върху доходите на физически лица (ЗДДФЛ)

№ 3-753 от 25.04.2019 г. Относно: данъчно третиране на придобит доход от продажба на права и имущество по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

№ 33-00-1 от 08.05.2019 г. Относно: Допълнително възнаграждение за постигнати резултати, изплащани на педагогическия персонал в звената от системата на народната просвета

№ 36 от 17.01.2019 г. Относно: Прилагане на ЗКПО и ЗДДФЛ при предоставяне на ваучери за храна и медицинска застраховка на наетите лица.

№ 92-00-2 от 25.09.2019 г. Относно: Данъчно деклариране на доходи от наем на фасада на сграда, принадлежаща на етажна собственост с форма на управление общо събрание на собствениците

№ 94-00-10 от 08.02.2019 г. Относно: Прилагане нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/

№ 94-00-10 от 22.01.2019 г. ОТНОСНО: Прилагане нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

№ 94-00-142 от 26.06.2019 г. ОТНОСНО: Данъчно облагане на придобити доходи от физически лица за производство на преработени или непреработени продукти от селско стопанство съгласно нормата на чл. 29, ал. 1, т. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).

№ 94-00-144 от 27.06.2019 г. Относно: Данъчно облагане на доходи от отдаване на апартамент за нощувки на туристи, съгласно нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/

№ 94-00-177 от 09.08.2019 г. Относно: Прилагане нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Закона за данък върху добавената стойност и осигурителното законодателство.

№ 94-00-21 от 05.02.2019 г. Относно: Прилагане нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица и осигурителното законодателство

№ 94-00-217 от 29.10.2019 г. Относно: Социално и здравно осигуряване и данъчно облагане на лице, което ще полага труд само в държавата-членка по пребиваване

№ 94-00-93 от 24.04.2019 г. Относно: Прилагане нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ и осигурителното законодателство.

№ 94-Д-341 от 01.10.2019 г. Относно: Получаване на суми като дарение за лечение на дете.

№ 94-Е-146 от 8.10.2019 г. Относно: Прилагане на данъчното и осигурителното законодателство по сключен договор с Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР)

№ 96-00-111 от 31.05.2019 г. Относно: Прилагане на ЗКПО, ЗДДФЛ и осигурителното законодателство

№ 96-00-19 от 18.02.2019 г. Относно: Прилагане на данъчното и осигурителното законодателство

№ 96-00-213 от 03.09.2019 г. Относно: Прилагане нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица

№ 96-00-225 от 25.09.2019 г. Относно: Социално и здравно осигуряване и данъчно облагане на наети от българска фирма лица, които ще полагат труд само в държавата-членка по пребиваване

№ 96-00-243 от 16.10.2019 г. Относно: Данъчно облагане по реда на ЗКПО и ЗДДФЛ при учредяване и предоставяне на стипендия

№ 96-00-90 от 07.05.2019 г. Относно: Прилагане на ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ, КСО и ЗЗО.

№ 97-00-1339 от 18.01.2019 г. Относно: изменения и допълнения в Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), обнародвани в „Държавен вестник“ бр. 98/27.11.2018 г.

№ ИТ1-00-94#1 от 10.06.2019 г. Относно: Прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), Кодекса за социално осигуряване (КСО) и Закона за здравно осигуряване (ЗЗО)

№ М-24-36-64 от 14.02.2019 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране на сумите, предоставени по схемата за държавна помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство, когато физическото лице е избрало да се облага по реда на чл. 29а от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

№ М-26-0-165 от 04.11.2019 г. Относно: Прилагане на Спогодбата за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО) между България и Гърция

№ М-94-А-24 от 12.02.2019 г. Относно: Прилагане разпоредбите на чл. 45 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).

№ М-94-Е-147 от 01.02.2019 г. Относно: Прилагане разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...