Показване на 1 до 40 от общо 139 документа

Благодарствено обезщетение

Брутно трудово възнаграждение за определяне на възнаграждението за платен годишен отпуск по чл. 177 от КТ

Всяко неизпълнение на трудовите задължения може да е дисциплинарно нарушение

Възможно ли е “компенсиране” на разликата между трудовото възнаграждение и обезщетението от ДОО

Дисциплинарно уволнение на служител в “предпенсионна” възраст

Дневни пари при командироване в чужбина

Допустима численост на персонала по ПМС № 66 от 1996 г.

Допълнително материално стимулиране

Допълнително трудово възнаграждение

Допълнително трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит

Дължими от работодателя обезщетения при прекратяване на трудовото правоотношение

Едновременно ползване на отпуск от всички работници

Едностранна промяна на трудовия договор

Едностранна промяна на трудовия договор от работодателя

Едностранно изменение на трудовия договор от работодателя

Заличаване на медицинска сестра от Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи

Заместване на отсъстващ служител

Запазване на трудовото правоотношение при отдаване предприятието на концесия

Зачитане на майчинството за трудов стаж

Зачитане на стаж, положен в чужбина, като трудов по българското законодателство

Зачитане на трудов стаж при друг работодател

Здравно осигуряване при продължителен неплатен отпуск

Извънреден труд в системата на МВР по време на избори

Извънреден труд при сумирано отчитане на работното време

Издаване на УП-3

Изменение размера на допълнителното възнаграждение за трудов стаж

Изплащане на обезщетение от две или шест брутни заплати при пенсиониране

Изплащане на обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ на наследници

Изплащане на обезщетение при пенсиониране на учител

Използване на платения годишен отпуск

Изпращане за изпълнение на временна работа в друго предприятие

Изпълнение на трудовите задължения извън мястото на постоянна работа

Изпълняване на длъжност или работа на отсъстващ работник или служител

Инструктаж за безопасност на лица, спрямо които се прилага пробация

Командироване на работник или служител по реда на чл. 121а от КТ

Командироване на служители

Командироване на служители в чужбина

Командироване на строителсни работници в Германия

Командироване на сужител в чужбина

Назначаване на работник или служител – гражданин на държава–членка на ЕС, на трудов договор в дружество, регистрирано в България

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...