Показване на 1 до 40 от общо 53 документа

Всяко неизпълнение на трудовите задължения може да е дисциплинарно нарушение

Възможно ли е “компенсиране” на разликата между трудовото възнаграждение и обезщетението от ДОО

Дисциплинарно уволнение на служител в “предпенсионна” възраст

Допълнително материално стимулиране

Допълнително трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит

Едновременно ползване на отпуск от всички работници

Едностранно изменение на трудовия договор от работодателя

Зачитане на стаж, положен в чужбина, като трудов по българското законодателство

Здравно осигуряване при продължителен неплатен отпуск

Изменение размера на допълнителното възнаграждение за трудов стаж

Изплащане на обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ на наследници

Използване на платения годишен отпуск

Изпълняване на длъжност или работа на отсъстващ работник или служител

Командироване на работник или служител по реда на чл. 121а от КТ

Командироване на служители в чужбина

Командироване на сужител в чужбина

Назначаване на работник или служител – гражданин на държава–членка на ЕС, на трудов договор в дружество, регистрирано в България

Обезщетение при пенсиониране съгласно чл. 222, ал. 3 от КТ

Обезщетения при прекратяване на трудовия договор по чл. 331 от КТ

Обезщетения се изплащат не по-късно от края на месеца, следващ уволнението

Обезщетения, дължими от работодателя във връзка с прекратяването на трудовото правоотношение

Основен и допълнителен трудов договор

Отлагане на платен годишен отпуск при болничен

Отмяна на дисциплинарно наказание от съда

Отчет на извънредния труд

Получаване на дължимото обезщетение при пенсиониране

Попълване на трудова книжка

Право на допълнително трудово възнаграждение за личен принос в предприятието

Право на учебен отпуск

Превръщане на договор за заместване в постоянен ТД

Превръщане на срочен трудов договор в безсрочен

Предимствата на ваучерите за храна

Прекратяване на трудов договор за заместване

Прекратяване на трудовия договор от работника или служителя без предизвестие поради неизпълнение на задължения на работодателя

Признаване от работодателя на трудов стаж, придобит през времето, през което лицето е изпълнявало държавна служба или работа по трудово правоотношение според законодателството на друга държава-членка на ЕС

Продължаване на срока за изпитване чрез сключване на допълнително споразумение

Промяна на вида на трудовия договор

Промяна на графика за работа при сумирано работно време

Промяна на длъжността след отпуск по майчинство

Промяна на мястото на работа

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...