Показване на 1 до 40 от общо 90 документа

Авансово плащане на заплата чрез чужд капитал

Амортизация на активи

Амортизация на хладилници и хладилни витрини

Апорт на активи в дъщерно дружество

Безвъзмездна финансова помощ

Бракуване на дълготрайни материални активи

Встъпителни вноски на членовете на сдружение с нестопанска цел

Данъчно облагане на приходите, получени от фотоволтаични източници на електроенергия

Дарения на лични предпазни средства

Даряване на стоки

Договор за цесия

За някои изменения и допълнения в правния режим на застраховката „Професионална отговорност“ на регистрираните одитори

За някои изменения и допълнения на Наредба № Н-3

Извършване на довършителни услуги по вече построен актив

Изготвяне на ГФО на предприятията в ликвидация и несъстоятелност

Изготвяне на гфо на предприятията с нестопанска цел

Издаване на кредитно известие

Издаване на фактура

Изисквания за съставител на ГФО

Изменение на МСФО 3 Бизнес комбинации - Дефиниция за стопанска дейност

Компенсиране на липси с излишъци

Коригиране на счетоводни грешки

Коригиране на фундаментална грешка, свързана с предходни периоди

Краткосрочен заем, предоставен от членове на сдружение

Лихва при оперативен лизинг

Лихви за просрочие

Неправителствени дарения

Непризнат данъчен кредит

Несъбираемо вземане

Облагане с ДДС на продажби от електронен по смисъла на ЗДДС магазин

Ограничаване на плащанията в брой

Оперативен лизинг

Особености на годишното счетоводно приключване в земеделските кооперации на отчетната 2019 г.

Особености при годишното счетоводно приключване на предприятията от аграрния сектор

Особености при годишното счетоводно приключване на строителното предприятие

Осчетоводяване на самоучастие по щета

Отписване на задължения

Отстраняване на нередовност при обявяване на годишен финансов отчет в търговския регистър

Отчитане на закупено гориво

Отчитане на наеми

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...