Показване на 1 до 40 от общо 118 документа

Авансово плащане на заплата чрез чужд капитал

Амортизация на активи

Амортизация на хладилници и хладилни витрини

Апорт на активи в дъщерно дружество

Безвъзмездна финансова помощ

Бракуване на дълготрайни материални активи

Бракуване на материални запаси

Встъпителни вноски на членовете на сдружение с нестопанска цел

Данъчно облагане на приходите, получени от фотоволтаични източници на електроенергия

Дарения на лични предпазни средства

Даряване на стоки

Договор за оперативен лизинг

Договор за строителство

Договор за цесия

За някои изменения и допълнения в правния режим на застраховката „Професионална отговорност“ на регистрираните одитори

За някои изменения и допълнения на Наредба № Н-3

Извършване на довършителни услуги по вече построен актив

Изготвяне на ГФО на предприятията в ликвидация и несъстоятелност

Изготвяне на гфо на предприятията с нестопанска цел

Издаване и отчитане на първични счетоводни документи

Издаване на кредитно известие

Издаване на скица от кадастър

Издаване на фактура

Изисквания за съставител на ГФО

Изменение на МСФО 3 Бизнес комбинации - Дефиниция за стопанска дейност

Изплащане на дивидент от кооперация

Инвентаризация на активите и пасивите на предприятието

Компенсиране на липси с излишъци

Коригиране на счетоводни грешки

Коригиране на фундаментална грешка, свързана с предходни периоди

Краткосрочен заем, предоставен от членове на сдружение

Лихва при оперативен лизинг

Лихви за просрочие

Наем на офис от физическо лице

Наем на строителна техника

Неправителствени дарения

Непризнат данъчен кредит

Несъбираемо вземане

Облагане с ДДС на продажби от електронен по смисъла на ЗДДС магазин

Ограничаване на плащанията в брой

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...