Показване на 1 до 40 от общо 94 документа

СТАНОВИЩЕ Относно: Приложение на намалената ставка на данъка върху добавената стойност от девет процента съгласно разпоредбата на чл. 66, ал. 2 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) в сила от 01.07.2020 г.

№ 07-00-115 от 18.05.2020 г. Относно: Данъчно третиране по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на получена транспортна услуга от данъчно задължено лице, регистрирано по данък върху добавената стойност (ДДС) в друга държава членка

№ 07-00-147 от 22.06.2020 г. Относно: Данъчно третиране по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) във връзка с доставка на физическа книга - игра на лица от ЕС и трети страни

№ 07-00-23 от 13.02.2020 г. Относно: Прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

№ 07-00-24 от 02.11.2020 г. Относно: Прилагане на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

№ 07-00-246 от 24.11.2020 г. Относно: Данъчно третиране на предоставяне на услуга по гаранция по Закона за данък върху добавената стойностна (ЗДДС)

№ 07-00-59 от 31.03.2020 г. Относно: Данъчно третиране на доставка на услуга по сервиз на спасителни салове по реда и смисъла на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

№ 08-00-14 от 16.11.2020 г. Относно: Възстановяване на недопустим за финансиране, но възстановим ДДС

№ 08-00-4 от 11.02.2020 г. Относно: Данъчно третиране на преведени средства по проект на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020, процедура BG 05М90P00-2.010 Развитие на социалното предприемачество“ на дружество с нестопанска цел по смисъла на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

№ 08-П-13 от 27.04.2020 г. Относно: Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на продажба на поземлен имот - горска територия, при която цената на земята и насажденията са определени отделно

№ 1-ИТ-00-82 от 11.08.2020 г. Относно: Прилагането на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

№ 15-00-17 от 16.09.2020 г. Относно: Данъчно третиране по Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на щети на селскостопанска продукция, причинени от природни явления

№ 20-00-100 от 29.06.2020 г. Относно: Приложение на намалената ставка на данъка върху добавената стойност от девет процента съгласно разпоредбата на чл. 66, ал. 2 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) в сила от 01.07.2020 г.

№ 20-00-162/19.10.2020 г. ОТНОСНО: Приложение на намалената ставка на данъка върху добавената стойност от девет процента за доставка на услуга за използване на спортни съоръжения съгласно разпоредбата на чл. 66, ал. 2, т. 7 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) в сила от 01.08.2020 г.

№ 20-00-22/03.02.2020 г. ОТНОСНО: Приложение на разпоредбата на чл. 96, ал. 10 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), в сила от 01.01.2020 г., при последователното извършване на еднородна дейност в един и същи търговски обект от две или повече свързани лица или лица, действащи съгласувано

№ 20-00-91 от 03.06.2020 г. Относно: Налагане на принудителна административна мярка (ПАМ), определяне на срока на ПАМ и допускане на предварително изпълнение на ПАМ по реда на чл. 186 и чл. 188 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

№ 20-21-5 от 30.09.2020 г. Относно: Данъчно третиране на извършена услуга от българско данъчно задължено лице по Закона за данък върху добавената стойностна (ЗДДС)

№ 20-28-107 от 11.05.2020 г. Относно: Право на приспадане на данъчен кредит по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

№ 20-28-2 от 09.01.2020 г. Относно: Приложение на Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (загл. Изм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.)/Наредба № Н-18/2006 г. / .

№ 20-28-69 от 08.04.2020 г. Относно: Прилагане на Наредба Н-18 от 13 декември 2006 г. на МФ за регистриране и отчитане чрез фискални устройства /ФУ/ на продажбите в търговски обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изискванията към лицата, извършващи продажби чрез електронен магазин /Наредба № Н-18/2006г./

№ 20-29-15 от 30.30.2020 г. Относно: Прилагане на данъчното и осигурителното законодателство по отношение на физическо лице, което има регистрирана къща за гости

№ 20-29-33 от 6.10.2020 г. Относно: Прилагане на нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/

№ 20-29-37 от 20.10.2020 г. Относно: Регистрация на чуждестранно лице по избор по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

№ 20-31-82 от 03.11.2020 г. Относно: Прилагане на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

№ 20-33-2 от 23.01.2020 г. Относно: прилагане на Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. на МФ за регистриране и отчитане чрез фискални устройства /ФУ/ на продажбите в търговски обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изискванията към лицата, извършващи продажби чрез електронен магазин /Наредба № Н-18/2006г./

№ 20-33-4 от 31.01.2020 г. Относно: Приложение на Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (загл. Изм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.)

№ 20-33-83 от 30.12.2020 г. Относно: Нормата на чл. 96, ал. 10 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

№ 20-39-1 от 22.04.2020 г. Относно: Прилагане на чл. 26, ал. 2а от Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба №Н-18/2006 г.)

№ 24-28-1800 от 11.08.2020 г. Относно: Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на безвъзмездо извършени строително-монтажни работи, свързани с преустройство на чужда сграда

№ 24-28-1801 oт 13.03.2020 г. Относно: Прилагане на Наредба № Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба № Н-18/2006 г.)

№ 24-35-6 от 13.04.2020 г. Относно: Прилагане на разпоредбата на чл. 96, ал. 10 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

№ 24-38-25 от 16.03.2020 г. Относно: Прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба №Н-18/2006 г.).

№ 24-39-100 от 03.09.2020 г. Относно: Прилагане разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

№ 24-39-117 от 19.06.2020 г. Относно: Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставка на стоки, използвани в изключителната икономическа зона (ИИЗ) на Република България

№ 24-39-142 от 05.06.2020 г. Относно: Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на покупката на гориво с карта за гориво

№ 24-39-176 от 22.04.2020 г. Относно: Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на продажба на недвижим имот или обособени самостоятелни части от него

№ 24-39-30 от 30.03.2020 г. Относно: Приложение на разпоредбата на чл. 96, ал. 10 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) във връзка с договор за франчайз

№ 24-39-91 от 28.09.2020 г. Относно: Прилагане на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) във връзка със заличаване на клон в България на чуждестранно юридическо лице

№ 3- 1762 от 16.11.2020 г. Относно: Прилагане на чл. 66, ал. 2, т. 7 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

№ 3-1138 от 15.07.2020 г. Относно: Прилагане на чл. 66, ал. 2 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...