Останете вкъщи и се свържете с нас на телефони 0885 22 00 67 и 099 99 50 100. За фактури и въпроси за печатните издания: 0884 54 47 30

Показване на 1 до 36 от общо 36 документа

Болничен лист на лице, назначено по договор за управление в другата фирма

Внасяне на здравноосигурителни вноски от едноличния собственик на капитала, ако за дейността по управление на дружеството не получава възнаграждение

Договор за управление и конторл

Зачитане на трудов и осигурителен стаж при неплатен отпуск

Здравно осигуряване

Кандидатстване по мерки за насърчаване на заетостта

Коментар на Наредба № Н-13 от 17.12.2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица

Минимален осигурителен доход

Нова наредба за подаване на данни в НАП от 1.01.2020 г.

Определяне на окончателния размер на осигурителния доход за 2019 г.

Осигурителни вноски за положен личен труд в ЕООД

Осигуряване върху средствата за картите „Мултиспорт“

Осигуряване за трудова злополука

Осигуряване и данъчно облагане на наемодател

Осигуряване и облагане на пенсионер по граждански договор за счетоводни услуги

Осигуряване на адвокат

Осигуряване на лицата, които получават компенсации по реда на ПМС № 55/30.03.2020 г.

Осигуряване на пенсионер, работещ по граждански договор

Осигуряване на собственик на ЕООД

Осигуряване на собственик на ЕООД с прекратена дейност

Осигуряване на собственик на ЕООД, живеещ в Канада

Осигуряване на съдружник в ООД

Осигуряване на управител и съдружници в ООД

Осигуряване на управител на АД

Осигуряването през 2020 г.

Отразяване на неплатен отпуск над 30 дни в декларация образец 1

Парично обезщетение за безработица

Получаване на възнаграждение от самоосигуряващото се лице за положен личен труд във фирмата

Получаване на възнаграждение от самоосигуряващото се лице за положен личен труд във фирмата

Правила за определяне на индивидуалния коефициент и размера на пенсиите за осигурителен стаж и възраст

Право на обезщетение за бременност и раждане и за отглеждане на детето до 2-год. възраст

Право на осигурена майка да получава парично обезщетение при раждане на дете след навършване на 6-месечната му възраст за остатъка до 410 дни и правото на парично обезщетение за отглеждане на дете до навършване 2-годишната му възраст

Правото на ползване на платен годишен отпуск на работника/служителя се погасява по давност след изтичане на две години от края на годината, в която е отпаднала причината за неползването му

Придобиване на доход от трудово правоотношение в чужбина

Размер на добавките от пенсията на починал съпруг

Упражняването на трудова дейност в България от граждани от държави извън ЕС

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...