Останете вкъщи и се свържете с нас на телефони 0885 22 00 67 и 099 99 50 100. За фактури и въпроси за печатните издания: 0884 54 47 30

Показване на 1 до 40 от общо 118 документа

Conditio sine qua non: Разрешенията и потвържденията за достъп до класифицирана информация – държавна тайна, издавани на наети от български работодатели служители и работници

Актуализиране броя на работните места, предвидени за трудоустроени лица

Включване на премии в обезщетението по чл. 222, ал. 3 от КТ

Водене на дневник за издадените от работодателя трудови книжки

Връчване на заповед за прекратяване на трудов договор

Възможности за предсрочно прекратяване на срочни трудови договори

Възнаграждение за времето на платения годишен отпуск

Възстановяване на неправилно уволнен работник или служител

Гледане на дете по време на извънредното положение

Глобите от работодателя са незаконосъобразни

Данъчно третиране на “внос на стока” чрез ВОП в хипотезата на чл. 13, ал. 6 ЗДДС

Допълнителен отпуск за отглеждане на дете до навършване на 2-годишната му възраст

Допълнителен платен отпуск за ненормирано работно време при продължителен неплатен отпуск

Допълнително възнаграждение за нощен труд

Допълнително възнаграждение за трудов стаж и професионален опит

Допълнително трудово възнаграждение за съвместяването на работата по две длъжности

Допълнителното трудово възнаграждение при вътрешно заместване и обезщетението при уволнение поради пенсиониране

Държавен служител не може да замества и да бъде заместван от служещ по трудово правоотношение

Задължени лица по Закона за мерките срещу изпирането на пари

Задължение на работниците да дежурят или да бъдат на разположение на работодателя през определено време от денонощието

Заместване на отсъстващ служител

Заплащане на дневни, пътни и квартирни пари

Заплащане на извънреден труд

Заплащане на извънредния и нощния труд

Заплащане при извънреден труд

Запор върху обезщетение по КТ

Зачитане на отпуск за отглеждане на дете като трудов стаж и професионален опит

Зачитане на трудов стаж от предишен трудов договор със същия работодател

Зачитане на трудов стаж при изпълнение на граждански договор

Извънреден труд

Извънреден труд

Извънреден труд при сумирано изчисляване на работното време

Извънредното положение - трудово-правни аспекти

Изменение на трудовото правоотношение

Изплаща възнаграждение на служители, които са възпрепятствани да се явят на работа поради бедствено положение

Изплащане на обезщетението по чл. 222, ал. 3 от КТ

Изчисляване на възнаграждение при отпуск на работника

Когато при обявено извънредно положение работата на предприятието или на част от него е преустановена със заповед на държавен орган, работодателят е длъжен да не допуска работниците или служителите до работните им места за периода, определен в заповедта

Командироване на работник или служител по реда на чл. 121а от КТ

Командироване на работника по реда и условията, определени в чл. 121а, ал. 1, т. 1 от КТ

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...