Показване на 1 до 40 от общо 260 документа

Conditio sine qua non: Разрешенията и потвържденията за достъп до класифицирана информация – държавна тайна, издавани на наети от български работодатели служители и работници

Eдностранно прекратяване на трудовото правоотношение от работника или служителя поради неизпълнение на задължения на работодателя

Oбезщетение, ако трудов договор е прекратен без предизвестие от работник или служител

Ако е уговорено в КТД, работничка или служителка с две живи деца до 18-годишна възраст има право на два работни дни отпуск

Актуализиране броя на работните места, предвидени за трудоустроени лица

Видове платени отпуски

Включване на премии в обезщетението по чл. 222, ал. 3 от КТ

Водене на дневник за издадените от работодателя трудови книжки

Вписване на обезщетения при прекратяване на трудов договор

Връчване на заповед за прекратяване на трудов договор

Въвеждане на непълно работно време при намаляване обема на работа

Възможности за предсрочно прекратяване на срочни трудови договори

Възнаграждение за времето на платения годишен отпуск

Възнаграждение за платен годишен отпуск след майчинство

Възнаграждение по договор за управление

Възстановяване на неправилно уволнен работник или служител

Гледане на дете по време на извънредното положение

Глобите от работодателя са незаконосъобразни

Давностен срок за изплащане на обезщетението за неизползван платен годишен отпуск

Данъчно третиране на “внос на стока” чрез ВОП в хипотезата на чл. 13, ал. 6 ЗДДС

Дипломата като документ, съхраняван в трудовото досие на работника или служителя

Дистанционната работа и надомната се признават за трудов стаж след като е налице трудово правоотношение

Допълнителен отпуск за отглеждане на дете до навършване на 2-годишната му възраст

Допълнителен платен отпуск за ненормирано работно време при продължителен неплатен отпуск

Допълнително възнаграждение за нощен труд

Допълнително възнаграждение за трудов стаж и професионален опит

Допълнително възнаграждение с постоянен характер

Допълнително трудово възнаграждение за образователна и научна степен "доктор"

Допълнително трудово възнаграждение за съвместяването на работата по две длъжности

Допълнителното трудово възнаграждение при вътрешно заместване и обезщетението при уволнение поради пенсиониране

Достъп до пазара на труда за чужденец с продължително пребиваване в България

Държавен служител не може да замества и да бъде заместван от служещ по трудово правоотношение

Еднократна финансова помощ на семейството на починал работник

За нощния труд и очакваните изменения в правната му уредба

За осигурителен стаж от трета категория се признава времето на наборна военна служба

Забранено е положеният извънреден труд да се компенсира с допълнителен отпуск или почивка

Задължени лица по Закона за мерките срещу изпирането на пари

Задължение на работниците да дежурят или да бъдат на разположение на работодателя през определено време от денонощието

Задълженията на работодателя, свързани с трудовата книжка

Закрила при уволнение, предвидена в чл. 333 от КТ

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...