Показване на 1 до 40 от общо 50 документа

№ 07-00-117 от 29.04.2021 г. Относно: Регистрация на лице по ЗДДС

№ 07-00-134 от 11.05.2021 г. Относно: Прилагане на нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

№ 07-00-142 от 10.06.2021 г. Относно: Прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (загл. изм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.)

№ 07-00-252 от 10.11.2020 г. Относно: Данъчно третиране на доставките на автомобили – втора употреба от дилър - българско данъчно задължено лице по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

№ 07-00-301 от 04.01.2021 г. Относно: Прилагане на Наредба Н-18 от 13 декември 2006 г. на МФ за регистриране и отчитане чрез фискални устройства /ФУ/ на продажбите в търговски обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изискванията към лицата, извършващи продажби чрез електронен магазин /Наредба № Н-18/2006г./

№ 07-00-64 от 23.03.2021 г. Относно: Третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на продажбата на автомобил втора употреба, внесен на територията на Холандия

№ 07-00-89 от 06.04.2021 г. Относно: Прилагане на нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

№ 1-ИТ-00-40 от 31.05.2021 г. Относно: Прилагането на Закона за счетоводството/ЗСч/ и Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин /Наредба Н-18/2006 г./

№ 20-00-179 от 14.04.2021 г. Относно: Прилагане на ЗДДС

№ 20-00-26 от 12.02.2021 г. ОТНОСНО: Приложение на нулева ставка на данъка върху добавената стойност за доставка на ин витро диагностични медицински изделия, предназначени за диагностика на COVID-19, както и за доставката на услуги, пряко свързани с тези изделия, съгласно разпоредбата на чл. 36б и за вътреобщностно придобиване на основание чл. 64а от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), в сила от 01.01.2021 г. до 31 декември 2022 г. включително.

№ 20-21-5 от 17.02.2021 г. Относно: Прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

№ 20-22-4 от 11.08.2021 г. Относно: Прилагане на чл. 9 от Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/ и чл. 31 от Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/

№ 20-28-163 от 18.05.2021 г. Относно: Право на данъчен кредит по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) за покупката на автомобил с места за сядане „6+1“

№ 20-28-190 от 17.06.2021 г. Относно: Прилагане на нормите на Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/ и Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/

№ 20-29-19 от 20.05.2021 г. Относно: Приложение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ и Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/

№ 20-29-26 от 16.07.2021 г. Относно: Прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност и Наредба Н-18 от 13 декември 2006 г. на МФ за регистриране и отчитане чрез фискални устройства (ФУ) на продажбите в търговски обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изискванията към лицата, извършващи продажби чрез електронен магазин (Наредба № Н-18/2006г.)

№ 20-29-27 от 15.07.2021 г. Относно: Прилагане на Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (загл. Изм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.)

№ 21-04-3 от 06.04.2021 г. Относно: Прилагане на ЗДДС

№ 3-118 от 29.01.2021 г. Относно: Данъчно третиране на доставки на стоки втора употреба съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

№ 3-126 от 29.01.2021 г. Относно: Прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при доставки на инструментална екипировка

№ 3-151 от 05.02.2021 г. Относно: Данъчно третиране на доставки на услуги за данъчно задължено лице, регистрирано в Обединеното кралство Великобритания с оглед промените в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), в сила от 01.01.2021г.

№ 3-208 от 16.02.2021 г. Относно: Прилагане на разпоредбите на чл. 36б от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

№ 3-300 от 09.03.2021 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставки на услуги по отдаване под наем на търговски обект, собственост на физическо лице (български гражданин, живеещ в САЩ)

№ 3-317 от 10.03.2021 г. Относно: Приложение на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) при договор за лизинг и при безвъзмездно извършени строително-монтажни работи, свързани с преустройство на наета сграда

№ 3-524 от 23.04.2021 г. Относно: Регистриране и отчитане на продажби на стоки чрез автомат на самообслужване при заплащане чрез ПОС терминал

№ 3-643 от 19.05.2021 г. Относно: Анулиране на фактури по реда на Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/

№ 3-752 от 09.06.2021 г. Относно: Право на възстановяване на платен данък върху добавената стойност в друга държава членка на Европейския съюз на данъчно задължено лице, установено в страната и нерегистрирано по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

№ 3-902 от 01.07.2021 г. Относно: Прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при доставки на стоки втора употреба към данъчно незадължени лица от Европейския съюз (ЕС)

№ 3-964 от 08.07.2021 г. ОТНОСНО: Прилагане на данъчното законодателство при изплащане на дружествен дял в имущество на съдружник

№ 94-00-14 от 23.02.2021 г. Относно: Прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/

№ 94-00-49 от 11.05.2021 г. Относно: Прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС)

№ 94-00-53 от 18.05.2021 г. Относно: Прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС)

№ 94-00-67 от 11.06.2021 г. Относно: Прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС)

№ 94-И-1977 от 16.02.2021 г. Относно: Получено в Централно управление на Национална агенция за приходите писмо, заведено с вх. №94-И-1977 от 23.11.2020 г., съдържащо въпроси, свързани с чл. 4, т. 2 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажбите в търговски обекти чрез фискални устройства, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба №Н-18/2006 г.)

№ 96-00-100 от 08.04.2021 г. Относно: Прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС)

№ 96-00-113 от 22.04.2021 г. Относно: Прилагане на редуцираната ставка от 9 % на данъка върху добавената стойност при доставка на храна за вкъщи по смисъла на чл. 66, ал. 2, т. 3 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

№ 96-00-115 от 23.04.2021 г. Относно: Прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС)

№ 96-00-122 от 05.05.2021 г. Относно: Прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) и Наредба Н-18 от 13 декември 2006 г. на МФ за регистриране и отчитане чрез фискални устройства /ФУ/ на продажбите в търговски обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изискванията към лицата, извършващи продажби чрез електронен магазин (Наредба № Н-18/2006 г.)

№ 96-00-136 от 11.05.2021 г. Относно: Прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

№ 96-00-185 от 16.07.2021 г. Относно: Прилагане на разпоредби от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...