Показване на 1 до 40 от общо 158 документа

Бонуси, давани под формата на стока

Бъдещи доставки на услуги

Внос на стока от Швейцария

Внос на стока, закупена от аукцион

Внос на стоки

Възнаграждения за технически услуги

Възстановяване на данък, начислен на данъчно незадължени физически лица

Вътреобщностна дистанционна продажба на стоки

Вътреобщностна дистанционна продажба на стоки

Вътреобщностна дистанционна продажба на стоки

Вътреобщностна доставка на стоки

Вътреобщностна доставка на стоки

Вътреобщностни дистанционни продажби на стоки

Данъчен режим за доставките на стоки

Данъчна основа при субсидии и финансирания, пряко свързани с доставка

Данъчна ставка за доставка на храна за лежащо болни пациенти

Данъчни аспекти по ЗДДС на дейността на неперсонифицирано (гражданско) дружество по ЗЗД

Данъчни аспекти при прехвърляне на част от търговското предприятие

Данъчни аспекти при търговия с акции през онлайн платформа

Данъчно признаване на разходи за очила

Данъчно третиране на доставка на стока, която се монтира или инсталира от или за сметка на доставчика

Данъчно третиране на доставката във връзка с дерегистрацията по чл. 111 от ЗДДС

Данъчно третиране на доставките, които възникват при онлайн търговията

Данъчно третиране на префактурирането на такса битови отпадъци

Данъчно третиране на продажбата на “стара” сграда

Данъчно третиране на услуги, извършвани по електронен път

Данъчно третиране на финансов лизинг на ДМА с изрична клауза за придобиване на собствеността

Данъчно третиране по ЗДДС и ред за облагане и документиране на доставките на автомобили втора употреба

Данъчно третиране по ЗДДС на доставка на сграда и урегулиран поземлен имот (УПИ), за които не е начислен ДДС при придобиването им

Данъчно третиране по ЗДДС на освободени доставки по реда на чл. 50, ал. 1 от ЗДДС

Данъчно третиране при специфичната хипотеза на вътреобщностно придобиване по реда на чл. 13, ал. 6 от ЗДДС

ДДС при внос на козметични продукти

ДДС при доставка на стоки и услуги

Дерегистрация по ЗДДС при смърт на едноличен търговец

Дистанционни продажби на стоки

Договори, сключени с корабни агенти, действащи от името и за сметка на корабособственици - юридически лица, регистрирани в България

Документиране, регистрация и отчитане на получени освободени доставки

Документиране, регистриране и отчитане на доставка на услуга за анализ на данни

Доставка на сгради или на части от тях, които не са нови

Доставка на стока от трета страна извън ЕС директно за страна от ЕС

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...