Показване на 1 до 40 от общо 60 документа

Бонуси, давани под формата на стока

Внос на стока от Швейцария

Внос на стока, закупена от аукцион

Вътреобщностна дистанционна продажба на стоки

Данъчна основа при субсидии и финансирания, пряко свързани с доставка

Данъчна ставка за доставка на храна за лежащо болни пациенти

Данъчни аспекти при търговия с акции през онлайн платформа

Данъчно третиране по ЗДДС на доставка на сграда и урегулиран поземлен имот (УПИ), за които не е начислен ДДС при придобиването им

Данъчно третиране по ЗДДС на освободени доставки по реда на чл. 50, ал. 1 от ЗДДС

Данъчно третиране при специфичната хипотеза на вътреобщностно придобиване по реда на чл. 13, ал. 6 от ЗДДС

Дистанционни продажби на стоки

Документиране, регистриране и отчитане на доставка на услуга за анализ на данни

Доставка на сгради или на части от тях, които не са нови

Доставка на стока от трета страна извън ЕС директно за страна от ЕС

Доставка на стоки от Китай, платени през PаyPal

Доставка на финансови услуги по смисъла на чл. 46 от ЗДДС

Извършване на еднородна дейност в един и същи търговски обект от две или повече свързани лица

Издаване на протокол по чл. 117 ЗДДС от лице – платец на данъка

Корекция на данъчен кредит

Корекция на данъчен кредит при брак

Липси на стоково-материални запаси

Медицински услуги, освободени от облагане с ДДС (дискусионна тема)

Начисляване на ДДС върху биологични активи при дерегистрацията по ЗДДС на земеделски производител

Начисляване на ДДС при закупуване на софтуер

Независима икономическа дейност и право на данъчен кредит

Нулевата данъчна ставка за ДДС при превозни услуги в международния стоков трафик

Облагаема доставка с нулева ставка

Облагане доставката на услуга за самолетен превоз на пътник

Облагане при покупка на автомобил от дилър

Облагане с ДДС на застрахователен посредник

Облагане с ДДС при внос на ценни метали

Облагане с ДДС при доставка на материали за монтаж

Освободени доставки в сферата на здравеопазването

Осчетоводяване на фактура

Отговори на въпроси относно ползването на частичен данъчен кредит по ЗДДС

Отдаване под наем на съсобствен недвижим имот

Отразяване на данъчни документи

Отчитане на онлайн продажбите на стоки по модела дропшипинг

Получаване на дивиденти

Правила за търговия в преходния период, предвиден в Споразумението за оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...