Показване на 1 до 40 от общо 77 документа

Годишно облагане на земеделски производител, който не е подавал декларация по чл. 29а от ЗДДФЛ

Годишното деклариране на предоставени/получени заеми от физически лица

Данък печалба при продажба на нов апартамент, придобит като обезщетение от строител

Данъчни аспекти при дружество, регистрирано като агенция за набиране на персонал за чужбина

Данъчни аспекти при отдаване на съпружески апартамент под наем чрез платформата „Букинг“

Данъчно облагане и осигуряване на български гражданин, работещ в Малта

Данъчно облагане на български гражданин, живеещ в Испания

Данъчно облагане на доходи от наем

Данъчно облагане при изплащане на възнаграждение към чуждестранно физическо лице

Данъчно облекчение за направени дарения

Данъчно третиране на възнаграждение, получено от чуждестранно физическо лице за бизнес консултантски услуги, предоставени на българска фирма

Данъчно третиране на еднократно изплатената помощ от работодателя в полза на свой работник

Данъчно третиране по ЗДДФЛ на доходи на местни и чуждестранни физически лица от продажба на акции, издадени от местни юридически лица

Данъчно третиране по ЗДДФЛ на доходи от продажба на книги и музикални носители от домашна библиотека и фонотека

Данъчно третиране по ЗДДФЛ на доходи от продажби на движими вещи в интернет на физическо лице, което няма регистрация като търговец

Данъчно третиране по ЗДДФЛ на начислени/изплатени възнаграждения за технически услуги по сключени договори с чуждестранни физически лица

Данъчно третиране по ЗДДФЛ на придобити парични награди от игри от местни и чуждестранни физически лица, които не са предоставени от работодател или възложител

Данъчно третиране при обратно получаване на суми по застраховки “Живот”

Деклариране на доход от личен труд на собственик

Деклариране на доходи от дарение

Деклариране на доходи от наем на недвижимо имущество в Израел

Деклариране на доходите на физическо лице от търговия с акции, деривати, опции

Деклариране на получени заеми

Деклариране по ЗДДФЛ на дохода от продажба на опция, заложена в лизингов договор

Дизайнерска услуга от физическо лице, установено в държава членка

Документиране на изплатени парични награди по чл. 38, ал. 14 от ЗДДФЛ

Дължимост на данък при източника

Задължителни осигурителни вноски за физическо лице, упражнявало дейност на свой риск и за своя сметка, но без регистрация по БУЛСТАТ

Заем от ЕООД към физическо лице – собственик

Издаване на служебна бележка по образец за изплатения през годината облагаем доход

Използване на лично имущество от физическото лице в дейността му като едноличен търговец по реда на чл. 27 от ЗДДФЛ

Ликвидационен и наследствен дял в ООД

Местно лице по ЗДДФЛ

Необлагаеми доходи от продажба на лични вещи

Облагане възнаграждение на свидетел

Облагане доходи от наем на физическо лице

Облагане доходите на български гражданин, работещ и живеещ в Германия

Облагане доходите на ЕТ от наем на недвижим имот

Облагане доходите на малолетно лице

Облагане доходите на пенсионер, извършващ услуги с личен труд

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...