Показване на 1 до 40 от общо 47 документа

Възнаграждения на лекарите и сестрите на първа линия

Дневни пари за храна

Допълнителен платен годишен отпуск за работа при специфични условия и рискове за живота и здравето

За последните промени в Наредба № 5 от 29.12.2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда

Завръщане на работа поради изтичане на отпуск по майчинство

Задължение за работодателя да разреши платен/неплатен отпуск при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка

Здравословни и безопасни условия за труд

Използване на лични предпазни средства

Когато допълнителните трудови възнаграждения са регламентирани в съответствие с нормативните изисквания, те следва да се включват при определяне на възнаграждението за платен годишен отпуск по чл. 177 от КТ

Минимална работна заплата

Неплатен отпуск за отглеждане на малко дете до 8 години

Неплатен отпуск, който се признава за трудов стаж

Обезщетение за майчинство при трудов договор със срок за изпитване

Обезщетение на работник при пенсиониране

Обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ

Обезщетение по чл.224 от КТ при два трудови договора

Обезщетение при оставане без работа

Обезщетение при уволнение след продължителен отпуск

Отразяване във ведомостите на работодателя времето, през което на служител е наложена мярка за неотклонение "Задържане под стража"

Отчитане на сумираното изчисляване на работното време

Парично обезщетение за безработица не се дава при упражняване на трудова дейност, за която осигуряването по КСО е задължително

Последни промени в Кодекса на труда

Последователно извършване на еднородна дейност в един и същи търговски обект от две или повече свързани лица или лица, действащи съгласувано

Почивка съгласно чл.15, ал.2 от НРВПО за извършен извънреден труд

Почивки при нощна смяна

Право на обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ

Право на платен годишен отпуск

Право на платен годишен отпуск за времето на незаконно уволнение

Право на работно облекло за периода на продължителен отпуск

Предизвестие при прекратяване на безсрочен трудов договор

Прекратяване на трудовия договор по взаимно съгласие

Прекратяване на трудово правоотношение при смърт на работника

Преместване на работа в друго предприятие

Преместване на работник на друго работно място поради производствена необходимост

Признаване от работодателя на трудов стаж, придобит при работа по трудово правоотношение в друга държава-членка на ЕС

Принудителен платен отпуск на основание чл. 173а, ал. 1 от КТ

Промени в Кодекса на труда от декември 2020 г.

Работодателят е длъжен да разрешава ползването на платен/неплатен отпуск при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка по искане на майка или осиновителка на дете до 12-годишна възраст

Размер на полагащия се платен годишен отпуск при непълна година

Срок за вътрешно съвместяване

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...