Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Български законник
БЪЛГАРСКИ ЗАКОННИК

СЕДМИЧЕН ЗАКОННИК

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Показване на 1 до 40 от общо 91 документа

Амортизационна норма за фотоволтаични системи

Амортизация на активи

Анулиране на сделка

Апорт на ДМА и намаляване на капитала

Апорт на право на строеж

Апорт на сгради

Бракуване на сгради

Годишен отчет на микропредприятие

Годишно счетоводно приключване и изготвяне на ГФО за 2022 година

Дарение на право на строеж в полза на предприятие

Задължения за изпълнение на строителни дейности, които се удовлетворяват с течение на времето

Закупени дружествени дялове

Заприходяване на ДМА

Изготвяне на консолидирани финансови отчети

Изграждането на дълготрайни материални активи по стопански начин

Изисквания към първоначалното и последващото оценяване на материалните запаси

Изплащане на допълнителни суми на член-кооператори, които са арендатори

Капитализиране на разходи, свързани с изграждане на ДМА

Корекция на счетоводна грешка

Корекция на счетоводна грешка

Непризнаване на приход от продажба на продукция

Обезценка на вземания от клиенти

Организация на счетоводното обслужване на неперсонифицирано дружество

Особености на годишното счетоводно приключване за 2021 г. в земеделските кооперации

Особености при годишното счетоводно приключване на строителното предприятие

Особености при отчитане на готовата продукция при непрекъснат производствен процес

Осчетоводяване на данъчно-осигурителни задължения

Осчетоводяване на договор за лизинг на автомобил при приложима база МСС/МСФО

Откриване и коригиране на фундаментални грешки

Отчитане вземанията от доставчиците за авансово преведените суми срещу бъдещи покупки

Отчитане на временни разлики

Отчитане на връщане на стока от клиент

Отчитане на земеделската дейност на дружество

Отчитане на компенсации

Отчитане на компенсация за електроенергия

Отчитане на компенсация по Програма за компенсиране на небитови крайни клиенти на електрическа енергия

Отчитане на компенсация по РМС № 739 и РМС № 771

Отчитане на направени от съдружниците парични вноски в гражданското дружество

Отчитане на нематериални активи

Отчитане на неплатени данък сгради и такса смет

   Реклама:
   

в. "Седмичен законник"

   
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...