Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Български законник

Четете изданията на БЪЛГАРСКИ ЗАКОННИК за 2022

сп. БЪЛГАРСКИ ЗАКОННИК

в. СЕДМИЧЕН ЗАКОННИК

в. ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛСписание за счетоводна, данъчна и осигурителна практика


Седмичен вестник за актуални въпроси, отговори и коментари


Двуседмичен вестник за справочна информация и практически казуси

Показване на 1 до 38 от общо 38 документа

Данъци и осигуровки на лица, упражняващи свободна професия

Данъчни облекчения за деца за 2021 г.

Данъчно облагане на физическо лице

Данъчно третиране по ЗДДФЛ на доходи от замяна на право на строеж върху имот, придобит чрез дарение срещу строителна услуга

Данъчно третиране по ЗДДФЛ на придобити доходи от наем на недвижимо имущество по договор с наемодател и наемател - физически лица

Данъчното облекчение за деца за 2021 г.

Деклариране на дарение

Деклариране на доходи от наем

Допълнително здравно осигуряване на персонал чрез работодателя

Доход от продажбата на лек автомобил

Едноличните търговци не разпределят дивидент

Коментар на промените в ЗДДФЛ за 2022 г.

Необлагаем доход от продажба на жилище

Облагане доходи на лице, упражняващо свободна професия

Облагане доходите от наем на офис

Облагане доходите от създаване на криптовалута на физическо лице

Облагане на дивиденти, получени от руски гражданин

Облагане на доходи от дивиденти

Облагане на доходи от ДУК на чуждестранно лице

Облагане на хонорар за консултантска услуга, изплатен на чуждестранно ФЛ

Облагане на чуждестранни физически лица за доходи, получени в България

Облагане продажби на недвижими имоти от чуждестранно физическо лице

Определяне размера на доходите по трудови правоотношения по реда на ЗДДФЛ за целите размера на подоходните данъци

Осигуряване и деклариране на доходи на българско физическо лице, наето на граждански договор за работа в България от швейцарска фирма със стопанска дейност в Швейцария

Подаване на справката-декларация по реда на чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ

Ползване на данъчно облекчение за деца от чуждестранно физическо лице

Препродажба на стоки

Продажба на недвижим имот от физическо лице

Разпределяне и облагане на дивиденти в ЕООД

Справката по чл. 73 и декларация обр. 6 при изплатени дивиденти на починало лице

Справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ за доходи от прехвърляне на недвижимо имущество

Третиране на доходи от продажба или замяна на недвижимо имущество

Третиране по ЗДДФЛ на доходите от разпореждане с финансови инструменти по сделки, извършени на пазар на трета държава

№ 2-718 от 05.10.2021 г. Относно: Приложение на ЗДДФЛ, ЗКПО, ЗДДС и Наредба Н-18/2006 г.

№ 20-21-6 от 11.04.2022 г. Относно: Дължим данък по Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) за възнаграждение при предоставяне на права върху хардуерна мощност на трето лице

№ 24-39-26 от 01.11.2021 г. Относно: Данъчно третиране по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

№ М-15-00-43 от 12.11.2021 г. Относно: Данъчно третиране съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) на държавни помощи в сектори „Плодове и зеленчуци“, „Биоземеделие“ и „Животновъдство“

№ М-94-А-816 от 14.12.2021 г. Относно: Ползването на данъчни облекчения за деца и за деца с увреждания за 2021 г. по реда на чл. 22в и чл. 22г от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) във връзка с § 9 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. (ПЗР на ЗДБРБ за 2021 г.)

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...