Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Български законник
БЪЛГАРСКИ ЗАКОННИК

СЕДМИЧЕН ЗАКОННИК

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Показване на 1 до 40 от общо 42 документа

Осигурителни аспекти при получени комисиони по граждански договор от собственик на ЕООД

Осигуровки, дължими от собственик на ЕООД, който е пенсионер

Парично обезщетение за отглеждане на дете до 2-годишна възраст, когато майката е осигурена на две основания по КСО

Парично обезщетение при бременност и раждане на самоосигуряващо се лице

Писмо № 24-39-50 от 08.03.2022 г. ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) и Кодекса за социално осигуряване (КСО) във връзка с разходи за допълнително здравно осигуряване за членове на семействата на наетите лица – непълнолетни деца

Попълване на таблици 1 и 2 към Декларацията по чл. 50 от ЗДДФЛ

№ 11-04-1 от 15.06.2022 г. ОТНОСНО: Прилагане на осигурителното законодателство при изплащане на възнаграждения на лица, включени в списъците на специалистите към съответния съд, утвърдени за вещи лица на основание чл. 398, ал. 1 от Закона за съдебната власт (ЗСВ)

№ 182 от 07.03.2022 г. Относно: Здравноосигурителни вноски при уволнение, признато за незаконно от компетентните органи

№ 20-00-153 от 27.05.2022 г. Относно: Прилагането на разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване (КСО), Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) и Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

№ 20-00-231 от 06.06.2022 г. Относно: Прилагането на разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване (КСО) и Наредба №Н-13 от 17.12.2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (Наредба №Н-13/2019 г.)

№ 20-00-43 от 8.03.2022 г. ОТНОСНО: Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. (обн., ДВ, бр. 18 от 04.03.2022 г.) и Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г. (обн., ДВ, бр. 18 от 04.03.2022 г.)

№ 20-21-9 от 17.06.2022 г. Относно: Прилагане на разпоредбите на осигурителното законодателство

№ 20-29-19 от 07.04.2022 г. Относно: Прилагане на осигурителното законодателство

№ 20-33-21 от 21.03.2022 г. Относно: Внасяне на здравноосигурителни вноски и подаване на декларация образец № 3 за ученици от 18 до 22-годишна възраст, които учат редовно, до завършване на средното образование и получават пенсия от държавното обществено осигуряване

№ 24-39-35 от 14.04.2022 г. Относно: Данъчно третиране на доходи и задължително осигуряване на български граждани, наети по трудово правоотношение от работодател, установен в Гибралтар, които ще полагат труда си в Република България

№ 24-39-49 от 09.05.2022 г. Относно: Прилагане на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) и Кодекса за социално осигуряване (КСО) във връзка с разходи за социални придобивки

№ 3-1578 oт 24.11.2021 г. Относно: Задължителни осигурителни вноски за периода на незаконно недопускане на държавен служител на работа

№ 94-00-1 от 10.01.2022 г. Относно: Прилагане на данъчното и осигурителното законодателство

№ 94-00-102 от 04.07.2022 г. Относно: Осигурителни вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване в професионален пенсионен фонд (ДЗПО – ППФ)

№ 94-00-111 от 15.07.2022 г. Относно: Прилагане на данъчното и осигурителното законодателство

№ 94-00-129 от 18.10.2021 г. Относно: Прилаганe на осигурителното законодателство

№ 94-00-139 от 18.08.2022 г. Относно: Удостоверяване на периоди на осигуряване в Кипър

№ 94-00-175 от 13.12.2021 г. Относно: Прилагане на разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и осигурителното законодателство

№ 94-00-178 от 16.12.2021 г. Относно: Здравно осигуряване на чужденец – гражданин на Ливан, който има разрешение за постоянно пребиваване в България

№ 94-00-44 от 10.03.2022 г. Относно: Прилагане на осигурителното законодателство

№ 94-00-63 от 06.04.2022 г. Относно: Прилагане на осигурителното законодателство при търговия с инвестиционно злато, криптовалути и акции

№ 94-00-84 от 25.05.2022 г. Относно: Попълване на „Декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице“ – обр. ОКд-5

№ 94-И-1049 от 03.10.2022 г. ОТНОСНО: Прилагане на трудовото и осигурителното законодателство

№ 96-00-180 от 01.08.2022 г. Относно: Прилагане на осигурителното законодателство

№ 96-00-181 от 01.08.2022 г. ОТНОСНО: Прилагане на осигурителното законодателство

№ 96-00-219 от 07.09.2022 г. ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбите на данъчното и осигурителното законодателство по отношение на чуждестранно лице, наето по трудово правоотношение от българска фирма, което ще полага труд само в държавата членка по пребиваване

№ 96-00-255 от 26.10.2021 г. Относно: Приложимо законодателство съгласно европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност на държавите–членки на Европейския съюз (ЕС).

№ 96-00-3 от 06.01.2022 г. Относно: Здравно осигуряване на самоосигуряващо се лице, на което е отпусната пенсия

№ ЕП-04-19-181 от 02.03.2022 г. Относно: Прилагане на осигурително законодателство

№ М-17-00-366 от 07.10.2021 г. Относно: Дължими осигурителни вноски и данъци при изплащане на еднократни помощи при смърт

№ М-24-35-25 от 26.11.2021 г. Относно: Дължимост на осигурителни вноски

№ М-24-38-56 от 31.08.2022 г. ОТНОСНО: Задължителни осигурителни вноски за осъществявана трудова дейност в Обединеното Кралство

№ М-26-Л-70 от 13.06.2022 г. ОТНОСНО: Прилагане на българското осигурителното законодателство по отношение на граждани на Косово

№ М-94-В-1261#2 от 28.10.2021 г. Относно: Прилагане разпоредбите на Регламент (ЕО) №883/2004 на Европейския парламент и на Съвета за координация на системите за социална сигурност (Регламент (ЕО) №883/2004)

№ М-94-И-405 от 31.05.2022 г. ОТНОСНО: Прилагане разпоредбата на чл. 6, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване (КСО)

   Реклама:
   

в. "Седмичен законник"

   
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...