Трудово право 2023 1000 въпроса… 2023 Семинар 2023 Бюджет 2023 Български законник Настолник… 2023

Показване на 1 до 25 от общо 25 документа

Граждански договор с лице, което е български гражданин, но пребивава в Германия

Данък върху доходите, получавани от отдаването под наем на собствена земеделска земя

Данъчно облекчение за деца при разведени родители

Данъчно третиране на карти, даващи право на работниците и служителите да ползват определени спортни услуги

Данъчно третиране по ЗДДС и ЗДДФЛ на покупко-продажбата на криптовалути и акции, извършвани от физическо лице

Дата на възникване на данъчното събитие при ВОД

Деклариране на доходи от наем на имот в Гърция

Деклариране на доходите от продажба на дружествени дялове

Деклариране на изплатени дивиденти

Деклариране по ЗДДФЛ на продажбата на земя и сграда

Доход от лихви по договор за заем със заемодател - физическо лице, и заемополучател - търговско дружество - данъчни аспекти по ЗДДФЛ

Замяна на акции и дялове в местни търговски дружества - третиране в хипотезата на чл. 38, ал. 5 от ЗДДФЛ

Изплатен доход на чуждестранно физическо лице, свързан с покупко-продажба на движима вещ в аспект на справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ

Кога и как се ползва данъчното облекчение за млади семейства, които имат ипотечни кредити за закупуване на жилище

Облагане на правоотношенията между спортен клуб и треньори

Определяне на данъчната основа на дължимия данък за доход от събиране на вземане по договор за цесия

Осъществяване на дейност по занятие

Отклонение от обичайните пазарни нива - третиране на скритото разпределение на печалбата по ЗКПО и ЗДДФЛ

Подаване на декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ от наследници на починал ЕТ

При облагането на доходите от лихви по влогове на физически лица за 2022 г. са приложими два облагателни режима

Социалните разходи и Справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ

Третиране по ЗДДФЛ на продажбата на недвижим имот

№ 24-39-173 от 07.12.2022 г. ОТНОСНО: Прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), Кодекса за социално осигуряване (КСО), и Закона за здравното осигуряване (ЗЗО)

№ 94-А-919 #1 от 24.11.2022 г. ОТНОСНО: Постъпило писмено запитване касаещо прилагането на Спогодбата за избягване на двойното данъчно облагане между България и Виетнам

№ М-26-А-472 от 14.10.2022 г. ОТНОСНО: Данъчно и осигурително законодателство

   Реклама:
 

сп. "Български законник"

 

в. "Седмичен законник"

 

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...