Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Ново в Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024

Показване на 1 до 26 от общо 26 документа

№ 20-00-4 от 06.01.2023 г. ОТНОСНО: Прилагане на осигурителното законодателство

№ 20-28-77 от 25.04.2023 г. ОТНОСНО: Прилагане на осигурителното законодателство

№ 20-33-4 от 05.01.2023 г. ОТНОСНО: Подаване на данни по декларации образец № 1 и образец № 6 за наети лица по трудово правоотношение при смърт на физическо лице - земеделски стопанин

№ 24-39-173 от 07.12.2022 г. ОТНОСНО: Прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), Кодекса за социално осигуряване (КСО), и Закона за здравното осигуряване (ЗЗО)

№ 33-00-409 от 17.11.2022 г. ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на осигурителното законодателство

№ 94-00-186 от 05.10.2022 г. ОТНОСНО: Задължително осигуряване на съдружник и управител в ООД, който е самоосигуряващо се лице - едноличен собственик на ЕООД

№ 94-00-206 от 31.10.2022 г. ОТНОСНО: Разпоредбите на данъчното и осигурително законодателство

№ 94-00-213 от 15.11.2022 г. ОТНОСНО: Прилагане на осигурителното законодателство

№ 94-00-225 от 29.11.2022 г. ОТНОСНО: Данъчни и осигурителни задължения на чуждестранно физическо лице (ЧФЛ) - адвокат

№ 94-00-28 от 27.02.2023 г. ОТНОСНО: Прилагане на осигурителното законодателство от самоосигуряващо се лице във връзка с установени задължения за задължителни осигурителни вноски с ревизионен акт

№ 94-00-60 от 12.04.2023 г. ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбите на Закона за здравното осигуряване (ЗЗО)

№ 94-А-184 от 15.03.2023 г. ОТНОСНО: Прилагане на Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) по отношение членовете на семейството на руска гражданка, на която е издадено разрешение за пребиваване и работа тип „Синя карта на ЕС“

№ 94-И-1259 от 23.11.2022 г. ОТНОСНО: Дължими здравноосигурителни вноски при ползване на платен отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя), който е осигурено лице по две трудови правоотношения

№ 96-00-20 от 02.02.2023 г. ОТНОСНО: Прилагане на осигурителното законодателство

№ 96-00-294 от 6.11.2022 г. ОТНОСНО: Прилагане на осигурителното законодателство

№ 96-00-302 от 24.11.2022 г. ОТНОСНО: Прилагане на осигурителното законодателство за съдружник и управител на дружество с ограничена отговорност (ООД) при упражняване на трудова дейност извън управление и контрол

№ М-24-36-84 от 08.11.2022 г. ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на данъчното и осигурителното законодателство

№ М-24-37-43 от 23.11.2022 г. ОТНОСНО: Осигуряване на работник по трудово правоотношение, ползващ отпуск по чл. 158, ал. 1 от Кодекса на труда /КТ/, като през този период лицето ще бъде на активната служба резервист от доброволния резерв на въоръжените сили на Р България

№ М-24-37-49 от 29.12.2022 г. ОТНОСНО: Приложимо законодателство в областта на социалната сигурност при осъществявана на трудова дейност на територията на Гърция

№ М-24-38-65 от 03.01.2023 г. ОТНОСНО: Прилагане на осигурителното законодателство от самоосигуряващо се лице

№ М-24-38-7 от 01.03.2023 г. ОТНОСНО: Приложимо законодателство за лице, осъществяващо дейност като заето лице в България и в друга държава членка

№ М-24-39-207 от 29.12.2022 г. ОТНОСНО: Попълването на декларация обр. № 1 „Данни за осигуреното лице“, приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредба № Н-13 от 17 декември 2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (Наредба № Н-13 от 17.12.2019 г.) при ползване на отпуск по 164в от Кодекса на труда (КТ)

№ М-26-Д-174 от 08.03.2023 г. ОТНОСНО: Прилагане на Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) по отношение чуждите граждани, на които е издадено разрешение за пребиваване и работа тип „Синя карта на ЕС“

№ М-94-Н-1197 от 23.01.2023 г. ОТНОСНО: Прилагане на осигурителното законодателство

№ М-94-П-127 от 01.03.2023 г. ОТНОСНО: Приложимо законодателство за лице, осъществяващо дейност като самостоятелно заето лице в България и заето лице в Германия

№ М-94-П-796 от 21.12.2022 г. ОТНОСНО: прилагане на осигурителното законодателство от самоосигуряващо се лице

   Реклама:
 

сп. "Български законник"

   

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...