Показване на 1 до 40 от общо 145 документа

УКАЗ ЗА БОРБА С ДРЕБНОТО ХУЛИГАНСТВО

УКАЗ ЗА ТЪРГОВСКОТО КОРАБОПЛАВАНЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

УКАЗ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ТРУДОВ СТАЖ ПО СЪДЕБЕН РЕД

УКАЗ № 1 ОТ 10.01.2013 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НОВИ ГРАНИЦИ НА ОБЩИНА ЧИРПАН, ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА И ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА, ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА

УКАЗ № 102 ОТ 29.05.2020 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА АГРОХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА

УКАЗ № 107 ОТ 03.06.2020 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ХРАНИТЕ

УКАЗ № 107 ОТ 08.05.2019 Г. ЗА НАИМЕНУВАНЕ НА НОВОСЪЗДАДЕНОТО НАСЕЛЕНО МЯСТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК - СВЕТИ КОНСТАНТИН

УКАЗ № 107 ОТ 19.04.2016 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ТРУДОВАТА МИГРАЦИЯ И ТРУДОВАТА МОБИЛНОСТ

УКАЗ № 112 ОТ 23.04.2018 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ДЛЪЖНОСТИ ВЪВ ВОЕННИТЕ ПРОКУРАТУРИ, ИЗИСКВАЩИ ВИСШИ ОФИЦЕРСКИ ЗВАНИЯ

УКАЗ № 1144 НА ДЪРЖАВНИЯ СЪВЕТ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОТ 29 ЮЛИ 1977 Г. ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КЪМ МИТНИЧЕСКАТА КОНВЕНЦИЯ ЗА МЕЖДУНАРОДЕН ПРЕВОЗ НА СТОКИ ПОД ПОКРИТИЕТО НА КАРНЕТИ ТИР (КОНВЕНЦИЯ ТИР)

УКАЗ № 117 ОТ 30.04.2018 Г. ЗА НАИМЕНУВАНЕ НА ГЕОГРАФСКИ ОБЕКТИ В АНТАРКТИКА

УКАЗ № 119 ОТ 04.05.2017 Г. ЗА ПРЕДЛАГАНЕ НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ДА ИЗБЕРЕ БОЙКО МЕТОДИЕВ БОРИСОВ ЗА МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

УКАЗ № 121 ОТ 09.05.2017 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА МЛАДЕН НАЙДЕНОВ МАРИНОВ ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

УКАЗ № 145 ОТ 07.07.2017 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ЗАЕМ МЕЖДУ БАНКАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПА И РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, МЕХАНИЗЪМ ЗА СЪФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ, ИЗПЪЛНЯВАНИ СЪС СРЕДСТВА ОТ ЕС ПО ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ, СЪФИНАНСИРАНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ ЗА ПРОГРАМНИЯ ПЕРИОД 2014 - 2020 Г.

УКАЗ № 1611 ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ ПЕНСИИТЕ НА ИНВАЛИДИТЕ ОТ ОТЕЧЕСТВЕНАТА ВОЙНА 1944 - 1945 Г.

УКАЗ № 163 ОТ 10.07.2019 Г. ЗА НАСРОЧВАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ НА 27 ОКТОМВРИ 2019 Г.

УКАЗ № 164 ОТ 31.05.2016 Г. ЗА НАИМЕНУВАНЕ НА ГЕОГРАФСКИ ОБЕКТИ В АНТАРКТИКА

УКАЗ № 166 ОТ 04.08.2017 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА В СЪВЕТА ПО СИГУРНОСТТА КЪМ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ И ОТМЕНЯНЕ НА УКАЗ №?62 ОТ 25 ЯНУАРИ 2017? Г. НА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА

УКАЗ № 167 ОТ 16.07.2019 Г. ЗА ВРЪЩАНЕ ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2019 Г., ПРИЕТ ОТ 44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 4 ЮЛИ 2019 Г. И МОТИВИТЕ КЪМ УКАЗА

УКАЗ № 17 ОТ 26.01.2018 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ЧАСТНАТА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ

УКАЗ № 170 ОТ 16.09.2015 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ КЪМ СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ЗА ПОДКРЕПА ПРИ ЗАСИЛВАНЕ ФУНКЦИИТЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ В ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ И ПОСТИГАНЕ НА ОПТИМИЗАЦИЯ НА РАЗХОДИТЕ ЗА ПОСТИГАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕ С ДИРЕКТИВА 91/271/ЕИО ЗА ПРЕЧИСТВАНЕТО НА ГРАДСКИТЕ ОТПАДЪЧНИ ВОДИ МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МЕЖДУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ ОТ 4 АПРИЛ 2014 Г.

УКАЗ № 1791 ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДОПИТВАНЕТО ДО НАРОДА

УКАЗ № 184 ОТ 08.10.2015 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

УКАЗ № 186 ОТ 09.10.2015 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "РАЗУЗНАВАНЕ"

УКАЗ № 187 ОТ 15.09.2020 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/125 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 16 ЯНУАРИ 2019 Г. ОТНОСНО ТЪРГОВИЯТА С НЯКОИ СТОКИ, КОИТО БИХА МОГЛИ ДА БЪДАТ ИЗПОЛЗВАНИ С ЦЕЛ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЪРТНО НАКАЗАНИЕ, ИЗТЕЗАНИЯ ИЛИ ДРУГИ ФОРМИ НА ЖЕСТОКО, НЕЧОВЕШКО ИЛИ УНИЗИТЕЛНО ОТНОШЕНИЕ ИЛИ НАКАЗАНИЕ

УКАЗ № 192 ОТ 20.07.2018 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО РЕГУЛИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С НЕФТ И ПРОДУКТИ ОТ НЕФТЕН ПРОИЗХОД

УКАЗ № 1944 ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА КОНВЕНЦИЯТА ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА ВСИЧКИ ФОРМИ НА ДИСКРИМИНАЦИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЖЕНИТЕ

УКАЗ № 197 ОТ 04.10.2017 Г. ЗА ВРЪЩАНЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ГЕОРГИ ЗЛАТЕВ ЧОЛАКОВ ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ЗА ПОВТОРНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

УКАЗ № 197 ОТ 14.10.2015 Г. ЗА ВРЪЩАНЕ ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗАКОНА ЗА ВОЕННОТО РАЗУЗНАВАНЕ

УКАЗ № 198 ОТ 06.10.2017 Г. ЗА ВРЪЩАНЕ ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОТБРАНАТА И ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

УКАЗ № 201 ОТ 31.07.2018 Г. ЗА ВРЪЩАНЕ ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС

УКАЗ № 203 ОТ 16.10.2015 Г. ЗА НАИМЕНУВАНЕ НА НОВОСЪЗДАДЕНОТО НАСЕЛЕНО МЯСТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДОЛНА БАНЯ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ - СВЕТИ СПАС

УКАЗ № 205 ОТ 02.08.2018 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ

УКАЗ № 209 ОТ 21.06.2016 Г. ЗА НАИМЕНУВАНЕ НА ГЕОГРАФСКИ ОБЕКТИ В АНТАРКТИКА

УКАЗ № 209 ОТ 30.10.2015 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА БРИГАДЕН ГЕНЕРАЛ ПЛАМЕН АСЕНОВ АТАНАСОВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК НА ЩАБА НА СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ, НАЗНАЧАВАНЕТО МУ НА ДЛЪЖНОСТТА ЗАМЕСТНИК-НАЧАЛНИК НА ОТБРАНАТА И УДОСТОЯВАНЕТО МУ С ВИСШЕ ОФИЦЕРСКО ЗВАНИЕ "ГЕНЕРАЛ-МАЙОР"

УКАЗ № 21 ОТ 25.01.2021 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА БЪЛГАРСКИЯ ЖЕСТОВ ЕЗИК

УКАЗ № 210 ОТ 20.10.2017 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ПОМОЩИ

УКАЗ № 210 ОТ 30.10.2015 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА БРИГАДЕН ГЕНЕРАЛ МИХАИЛ ДИМИТРОВ ПОПОВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА КОМАНДИР НА 68-А БРИГАДА "СПЕЦИАЛНИ СИЛИ" И НАЗНАЧАВАНЕТО МУ НА ДЛЪЖНОСТТА ЗАМЕСТНИК-КОМАНДИР НА СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ

УКАЗ № 211 ОТ 30.10.2015 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА КАПИТАН І РАНГ КОСТА ГЕНОВ АНДРЕЕВ НА ДЛЪЖНОСТТА ЗАМЕСТНИК-КОМАНДИР НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ И УДОСТОЯВАНЕТО МУ С ВИСШЕ ОФИЦЕРСКО ЗВАНИЕ "КОМОДОР"

УКАЗ № 212 ОТ 30.10.2015 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ПОЛКОВНИК ГРУДИ ИВАНОВ АНГЕЛОВ НА ДЛЪЖНОСТТА КОМАНДИР НА 61-ВА МЕХАНИЗИРАНА БРИГАДА И УДОСТОЯВАНЕТО МУ С ВИСШЕ ОФИЦЕРСКО ЗВАНИЕ "БРИГАДЕН ГЕНЕРАЛ"

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...