Показване на 161 до 200 от общо 201 документа

Регистрация на фирма, предоставяща услуги по електронен път, с място на изпълнение трета страна

Регистрация по ЗДДС

Регистрация по ЗДДС на дружество, продаващо авточасти

Регистрация по ЗДДС на лице, извършващо услуги по граждански договор

Регистрация по ЗДДС при извършване на еднородна дейност в един и същи търговски обект

Регистрация по чл. 96 от ЗДДС

Регистриране и отчитане на продажбите с неприсъствени плащания

Регистриране по ЗДДС на консорциум

Ред за документиране, регистриране и облагане на доставките с ДДС

Редът за облагане услуги, свързани с подбор на персонал за дружество в ЕС

Реквизитите на фактурата като условие за право на данъчен кредит

Решение на Конституционния съд за разпоредбата на чл. 102, ал. 4 от ЗДДС

Самоначисляване на ДДС при покупка на услуга

Самоначисляване на ДДС с протокол по чл. 117

Свързани лица

Сделка за замяна на бъдещ строителен продукт и допълнително заплащане срещу учредяване на право за строеж

Софтуер за управление на продажбите в търговския обект

Субсидиите и формирането на облагаемия оборот по ЗДДС

Счетоводни и данъчни особености на услуги, предоставяни през платформа за електронна търговия

Тол таксата като част от данъчната основа за ДДС

Третиране по ЗДДС на дарение

Третиране по ЗДДС на доставката на сгради

Третиране по ЗДДС на последователни доставки на стоки, които са осъществени чрез използването на един транспорт

Условия за задължителна регистрация по ЗДДС

Услуга, в рамките на която се доставят комплекс от услуги

Услуга, извършвана по електронен път

Фактура за получено авансово плащане

Фактура при доставка с периодично или непрекъснато изпълнение

Формиране на облагаем оборот по смисъла на ЗДДС

№ 17-00-358 от 18.08.2020 г. Относно: Приложимата ставка на данъка върху добавената стойност за доставки, извършвани в обекти за обществено хранене – ведомствени столове и бюфети.

№ 20-00-174 от 30.09.2020 г. ОТНОСНО: Приложение на намалената ставка на данъка върху добавената стойност от девет процента за доставката на книги съгласно разпоредбата на чл. 66, ал. 2, т. 2 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), в сила от 01.07.2020 г.

№ 20-31-2 от 07.02.2020 г. Относно: Прилагане на разпоредбите на чл. 96, ал. 10 от ЗДДС

№ 3-1152 от 17.07.2020 г. Относно: Определяне мястото на изпълнение и документиране на доставки на стоки и услуги съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

№ 3-1382/25.08.2020 г. Относно: Приложение на чл. 39, т. 1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

№ 94-Г-502 от 13.08.2020 г. Относно: Запитване за облагаеми и необлагаеми доходи по Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и попълването им в справката по чл. 73, ал. 1 от закона

№ 96-00-179 от 23.07.2020 г. Относно: Продажба на имот от нерегистрирано по реда на Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) лице

№ 96-00-205 от 13.08.2020 г. Относно: Прилагане на чл. 189б от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

№ М-24-35-12 от 17.06.2020 г. Относно: Право на приспадане на данъчен кредит по договор за наем с уговорен срок на плащане след датата на регистрация по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

№ М-24-36-24 от 09.06.2020 г. Относно: Приложение на разпоредбата на чл. 26, ал. 3, т. 1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при предоставяне на услуги по изваряване на ракия на физически лица

№ М-26-Г-3 от 18.06.2020 г. Относно: Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на услуга по отдаване под наем на недвижим имот, находящ се на територията на България, и собственост на командитно дружество, местно за Германия

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...