Най-четени документи в Експертис

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ И НА НЕГОВАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

ДВ. бр. 12 от 08.02.2019

ЗАКОН ЗА АВТОМОБИЛНИТЕ ПРЕВОЗИ

ДВ. бр. 105 от 18.12.2018

ЗАКОН ЗА ОТБРАНАТА И ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДВ. бр. 17 от 26.02.2019

НАКАЗАТЕЛНО-ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

ДВ. бр. 16 от 22.02.2019

ЗАКОН ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКАТА ДЕЙНОСТ

ДВ. бр. 98 от 27.11.2018

ЗАКОН ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

ДВ. бр. 17 от 26.02.2019

ЗАКОН ЗА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ

ДВ. бр. 98 от 27.11.2018

ЗАКОН ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ

ДВ. бр. 90 от 30.10.2018

ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ

ДВ. бр. 23 от 19.03.2019

ЗАКОН ЗА РАДИОТО И ТЕЛЕВИЗИЯТА

ДВ. бр. 106 от 21.12.2018

ЗАКОН ЗА ГРАЖДАНСКОТО ВЪЗДУХОПЛАВАНЕ

ДВ. бр. 1 от 03.01.2019

ЗАКОН ЗА ПЪТИЩАТА

ДВ. бр. 105 от 18.12.2018

ЗАКОН ЗА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА

ДВ. бр. 17 от 26.02.2019

НАРЕДБА № Н-8 ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2005 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СРОКОВЕТЕ, НАЧИНА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ, ОСИГУРИТЕЛИТЕ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ПРИ ТЯХ ЛИЦА, КАКТО И ОТ САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА

ДВ. бр. 9 от 29.01.2019

НАРЕДБА № Н-18 ОТ 13 ДЕКЕМВРИ 2006 г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ ЧРЕЗ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА НА ПРОДАЖБИТЕ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ, ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ СОФТУЕРИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО ИМ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЦАТА, КОИТО ИЗВЪРШВАТ ПРОДАЖБИ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 80 ОТ 2018 г.)

ДВ. бр. 10 от 01.02.2019

ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА КЛАСИФИЦИРАНАТА ИНФОРМАЦИЯ

ДВ. бр. 17 от 26.02.2019

ЗАКОН ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА

ДВ. бр. 17 от 26.02.2019

ЗАКОН ЗА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ В ХУМАННАТА МЕДИЦИНА

ДВ. бр. 17 от 26.02.2019

ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

ДВ. бр. 17 от 26.02.2019

ЗАКОН ЗА МИТНИЦИТЕ

ДВ. бр. 17 от 26.02.2019

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...