Най-четени документи в Експертис

НАКАЗАТЕЛНО-ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

ДВ. бр. 83 от 22.10.2019

ЗАКОН ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

ДВ. бр. 81 от 15.10.2019

ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ

ДВ. бр. 79 от 08.10.2019

ЗАКОН ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ

ДВ. бр. 83 от 22.10.2019

ЗАКОН ЗА ГРАЖДАНСКОТО ВЪЗДУХОПЛАВАНЕ

ДВ. бр. 62 от 06.08.2019

ЗАКОН ЗА ПЪТИЩАТА

ДВ. бр. 60 от 30.07.2019

ЗАКОН ЗА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА

ДВ. бр. 94 от 29.11.2019

НАРЕДБА № Н-18 ОТ 13 ДЕКЕМВРИ 2006 г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ ЧРЕЗ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА НА ПРОДАЖБИТЕ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ, ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ СОФТУЕРИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО ИМ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЦАТА, КОИТО ИЗВЪРШВАТ ПРОДАЖБИ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 80 ОТ 2018 г.)

ДВ. бр. 75 от 24.09.2019

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ

ДВ. бр. 60 от 30.07.2019

ЗАКОН ЗА МИТНИЦИТЕ

ДВ. бр. 75 от 24.09.2019

ЗАКОН ЗА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ В ХУМАННАТА МЕДИЦИНА

ДВ. бр. 64 от 13.08.2019

ЗАКОН ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

ДВ. бр. 51 от 28.06.2019

ЗАКОН ЗА ЧУЖДЕНЦИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДВ. бр. 58 от 23.07.2019

ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

ДВ. бр. 83 от 22.10.2019

ЗАКОН ЗА ТЮТЮНА, ТЮТЮНЕВИТЕ И СВЪРЗАНИТЕ С ТЯХ ИЗДЕЛИЯ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 28 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 08.04.2016 Г.)

ДВ. бр. 83 от 22.10.2019

ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ

ДВ. бр. 94 от 29.11.2019

ЗАКОН ЗА БЪЛГАРСКИТЕ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 82 ОТ 2009 Г.)

ДВ. бр. 58 от 23.07.2019

КОДЕКС НА ТЪРГОВСКОТО КОРАБОПЛАВАНЕ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 113 ОТ 2002 г.)

ДВ. бр. 62 от 06.08.2019

ЗАКОН ЗА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

ДВ. бр. 94 от 29.11.2019

ЗАКОН ЗА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

ДВ. бр. 79 от 08.10.2019

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...