Най-четени документи в Експертис

ЗАКОН ЗА МИТНИЦИТЕ

ДВ. бр. 105 от 18.12.2018

ЗАКОН ЗА ЧУЖДЕНЦИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДВ. бр. 1 от 03.01.2019

ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

ДВ. бр. 65 от 07.08.2018

ЗАКОН ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ НАРКОТИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ПРЕКУРСОРИТЕ

ДВ. бр. 102 от 11.12.2018

ЗАКОН ЗА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ

ДВ. бр. 102 от 11.12.2018

ЗАКОН ЗА ХРАНИТЕ

ДВ. бр. 106 от 21.12.2018

ЗАКОН ЗА ТЮТЮНА, ТЮТЮНЕВИТЕ И СВЪРЗАНИТЕ С ТЯХ ИЗДЕЛИЯ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 28 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 08.04.2016 Г.)

ДВ. бр. 106 от 21.12.2018

НАРЕДБА ЗА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО И ЗА ДОХОДИТЕ, ВЪРХУ КОИТО СЕ ПРАВЯТ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 1 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2007 Г.)

ДВ. бр. 77 от 18.09.2018

ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ

ДВ. бр. 90 от 30.10.2018

ЗАКОН ЗА БЪЛГАРСКИТЕ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 82 ОТ 2009 Г.)

ДВ. бр. 1 от 03.01.2019

ЗАКОН ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ - ОТМ.

ДВ. бр. 105 от 18.12.2018

ЗАКОН ЗА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ

ДВ. бр. 98 от 27.11.2018

ЗАКОН ЗА БЕЗОПАСНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЯДРЕНАТА ЕНЕРГИЯ

ДВ. бр. 77 от 18.09.2018

ЗАКОН ЗА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

ДВ. бр. 101 от 07.12.2018

НАРЕДБА ЗА ПЕНСИИТЕ И ОСИГУРИТЕЛНИЯ СТАЖ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 19 ОТ 2003 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2003 Г.)

ДВ. бр. 107 от 28.12.2018

ЗАКОН ЗА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

ДВ. бр. 108 от 29.12.2018

ЗАКОН ЗА ТУРИЗМА

ДВ. бр. 86 от 18.10.2018

ЗАКОН ЗА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА - ОТМ.

ДВ. бр. 86 от 18.10.2018

Адреси и телефони на регионалните дирекции "СП" и дирекциите "СП"

ЗАКОН ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ

ДВ. бр. 77 от 18.09.2018

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...