Най-четени документи в Експертис

ЗАКОН ЗА ТЮТЮНА, ТЮТЮНЕВИТЕ И СВЪРЗАНИТЕ С ТЯХ ИЗДЕЛИЯ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 28 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 08.04.2016 Г.)

ДВ. бр. 17 от 26.02.2019

ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ

ДВ. бр. 44 от 04.06.2019

ЗАКОН ЗА БЪЛГАРСКИТЕ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 82 ОТ 2009 Г.)

ДВ. бр. 34 от 23.04.2019

НАРЕДБА ЗА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО И ЗА ДОХОДИТЕ, ВЪРХУ КОИТО СЕ ПРАВЯТ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 1 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2007 Г.)

ДВ. бр. 34 от 23.04.2019

ЗАКОН ЗА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

ДВ. бр. 42 от 28.05.2019

НАРЕДБА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ НА САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА, БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ НА РАБОТА В ЧУЖБИНА И МОРСКИТЕ ЛИЦА (ЗАГЛ. ИЗМ. ДВ - БР. 2 ОТ 2010 г., В СИЛА ОТ 01.01.2010 г.)

ДВ. бр. 36 от 03.05.2019

ЗАКОН ЗА БАНКОВАТА НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ

ДВ. бр. 33 от 19.04.2019

ЗАКОН ЗА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР И РЕГИСТЪРА НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 74 ОТ 2016 г., В СИЛА ОТ 01.01.2018 г.)

ДВ. бр. 38 от 10.05.2019

НАРЕДБА ЗА ПЕНСИИТЕ И ОСИГУРИТЕЛНИЯ СТАЖ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 19 ОТ 2003 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2003 Г.)

ДВ. бр. 40 от 17.05.2019

ЗАКОН ЗА ТУРИЗМА

ДВ. бр. 17 от 26.02.2019

НАРЕДБА ЗА ДЪЛГОСРОЧНИТЕ КОМАНДИРОВКИ В ЧУЖБИНА (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 44 ОТ 2001 г., ИЗМ., ДВ, БР. 43 ОТ 2005 г.)

ДВ. бр. 49 от 21.06.2019

ЗАКОН ЗА ПОЩЕНСКИТЕ УСЛУГИ

ДВ. бр. 53 от 05.07.2019

ЗАКОН ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

ДВ. бр. 24 от 22.03.2019

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА СЕМЕЙНИ ПОМОЩИ ЗА ДЕЦА

ДВ. бр. 38 от 10.05.2019

Адреси и телефони на регионалните дирекции "СП" и дирекциите "СП"

ЗАКОН ЗА СПЕЦИАЛНИТЕ РАЗУЗНАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА

ДВ. бр. 37 от 07.05.2019

АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

ДВ. бр. 36 от 03.05.2019

ЗАКОН ЗА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР

ДВ. бр. 44 от 04.06.2019

ЗАКОН ЗА ГРАЖДАНСКАТА РЕГИСТРАЦИЯ

ДВ. бр. 24 от 22.03.2019

ЗАКОН ЗА ОРЪЖИЯТА, БОЕПРИПАСИТЕ, ВЗРИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ПИРОТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ

ДВ. бр. 37 от 07.05.2019

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...