Най-четени документи в Експертис

НАРЕДБА ЗА ДЪЛГОСРОЧНИТЕ КОМАНДИРОВКИ В ЧУЖБИНА (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 44 ОТ 2001 г., ИЗМ., ДВ, БР. 43 ОТ 2005 г.)

ДВ. бр. 49 от 21.06.2019

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ОБЛАСТНИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ДВ. бр. 57 от 19.07.2019

ЗАКОН ЗА ПОЩЕНСКИТЕ УСЛУГИ

ДВ. бр. 53 от 05.07.2019

ЗАКОН ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ

ДВ. бр. 61 от 02.08.2019

ЗАКОН ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

ДВ. бр. 58 от 23.07.2019

ЗАКОН ЗА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО

ДВ. бр. 62 от 06.08.2019

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА СЕМЕЙНИ ПОМОЩИ ЗА ДЕЦА

ДВ. бр. 60 от 30.07.2019

ЗАКОН ЗА СПЕЦИАЛНИТЕ РАЗУЗНАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА

ДВ. бр. 37 от 07.05.2019

АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

ДВ. бр. 36 от 03.05.2019

ЗАКОН ЗА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР

ДВ. бр. 44 от 04.06.2019

Адреси и телефони на регионалните дирекции "СП" и дирекциите "СП"

ЗАКОН ЗА ОРЪЖИЯТА, БОЕПРИПАСИТЕ, ВЗРИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ПИРОТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ

ДВ. бр. 37 от 07.05.2019

ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО

ДВ. бр. 37 от 07.05.2019

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ДВ. бр. 65 от 16.08.2019

ЗАКОН ЗА ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ

ДВ. бр. 62 от 06.08.2019

НАРЕДБА № Н-15 ОТ 27 АПРИЛ 2010 Г. ЗА УСЛОВИЯТА, РАЗМЕРИТЕ И РЕДА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВОЕННАТА СЛУЖБА НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ И ЗА СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД НА ЦИВИЛНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, СТРУКТУРИТЕ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА И БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ

ДВ. бр. 70 от 03.09.2019

ИЗБОРЕН КОДЕКС

ДВ. бр. 61 от 02.08.2019

КОДЕКС ЗА ЗАСТРАХОВАНЕТО

ДВ. бр. 42 от 28.05.2019

ЗАКОН ЗА СЕМЕЙНИ ПОМОЩИ ЗА ДЕЦА

ДВ. бр. 35 от 30.04.2019

ЗАКОН ЗА УБЕЖИЩЕТО И БЕЖАНЦИТЕ

ДВ. бр. 34 от 23.04.2019

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...