Най-четени документи в Експертис

ЗАКОН ЗА ГОРИТЕ

ДВ. бр. 17 от 26.02.2019

ЗАКОН ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ НАРКОТИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ПРЕКУРСОРИТЕ

ДВ. бр. 24 от 22.03.2019

ЗАКОН ЗА ЧУЖДЕНЦИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДВ. бр. 24 от 22.03.2019

ЗАКОН ЗА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ

ДВ. бр. 24 от 22.03.2019

ЗАКОН ЗА ХРАНИТЕ

ДВ. бр. 106 от 21.12.2018

ЗАКОН ЗА ТЮТЮНА, ТЮТЮНЕВИТЕ И СВЪРЗАНИТЕ С ТЯХ ИЗДЕЛИЯ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 28 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 08.04.2016 Г.)

ДВ. бр. 17 от 26.02.2019

ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ

ДВ. бр. 90 от 30.10.2018

ЗАКОН ЗА БЪЛГАРСКИТЕ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 82 ОТ 2009 Г.)

ДВ. бр. 24 от 22.03.2019

ЗАКОН ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ - ОТМ.

ДВ. бр. 105 от 18.12.2018

ЗАКОН ЗА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ

ДВ. бр. 98 от 27.11.2018

ЗАКОН ЗА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

ДВ. бр. 17 от 26.02.2019

ЗАКОН ЗА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР И РЕГИСТЪРА НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 74 ОТ 2016 г., В СИЛА ОТ 01.01.2018 г.)

ДВ. бр. 17 от 26.02.2019

НАРЕДБА ЗА ПЕНСИИТЕ И ОСИГУРИТЕЛНИЯ СТАЖ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 19 ОТ 2003 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2003 Г.)

ДВ. бр. 107 от 28.12.2018

ЗАКОН ЗА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

ДВ. бр. 108 от 29.12.2018

ЗАКОН ЗА ТУРИЗМА

ДВ. бр. 17 от 26.02.2019

ЗАКОН ЗА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА - ОТМ.

ДВ. бр. 86 от 18.10.2018

НАРЕДБА ЗА ДЪЛГОСРОЧНИТЕ КОМАНДИРОВКИ В ЧУЖБИНА (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 44 ОТ 2001 г., ИЗМ., ДВ, БР. 43 ОТ 2005 г.)

ДВ. бр. 23 от 19.03.2019

ЗАКОН ЗА АДМИНИСТРАЦИЯТА

ДВ. бр. 80 от 28.09.2018

Адреси и телефони на регионалните дирекции "СП" и дирекциите "СП"

ЗАКОН ЗА ВИНОТО И СПИРТНИТЕ НАПИТКИ

ДВ. бр. 98 от 27.11.2018

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...