Най-четени документи в Експертис

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ДВ. бр. 48 от 26.05.2020

НАРЕДБА № 5 ОТ 27 ФЕВРУАРИ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ПО СХЕМИ И МЕРКИ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 14 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 19.02.2010 Г.)

ДВ. бр. 51 от 05.06.2020

ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

ДВ. бр. 23 от 14.03.2020

ЗАКОН ЗА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ

ДВ. бр. 21 от 13.03.2020

ЗАКОН ЗА ЖИВОТНОВЪДСТВОТО

ДВ. бр. 51 от 05.06.2020

Отпуски и парични обезщетения по бащинство

Нели ВАНГЕЛОВА – н-к на отдел “ПОВН” в НОИ
От началото на 2009 г. с допълнения в разпоредбите на Кодекса на труда и Кодекса за социално осигуряване се даде законова възможност бащите да излизат в 15-дневен отпуск при раждането на детето си, както и да излизат в отпуск по бащинство след навърш...

ЗАКОН ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

ДВ. бр. 17 от 25.02.2020

ЗАКОН ЗА СТОКОВИТЕ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА

ДВ. бр. 52 от 09.06.2020

НАРЕДБА № 60 ОТ 24 АПРИЛ 2009 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА НОВИ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И ТЕХНИТЕ РЕМАРКЕТА

ДВ. бр. 40 от 05.05.2020

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА АГЕНЦИЯТА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ДВ. бр. 17 от 25.02.2020

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 62 ОТ 2013 г., В СИЛА ОТ 03.07.2013 г.)

ДВ. бр. 13 от 14.02.2020

НАРЕДБА ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 47 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 01.06.2008 Г.)

ДВ. бр. 9 от 31.01.2020

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 125 ОТ 2 ЮНИ 2006 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 62 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 19.07.2007 Г., ИЗМ., ДВ, БР. 71 ОТ 2008 Г.)

ДВ. бр. 20 от 10.03.2020

Дневни и квартирни пари при командировки в чужбина

Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина В “Консултант А-Я” Лиляна Панева, данъчен консултант, разглежда казуса: Шофьор на товарен автомобил, който извършва дейността изцяло в страна от ЕС, е командирован в чужбина. Какви се днев...

ЗАКОН ЗА СОБСТВЕНОСТТА

ДВ. бр. 18 от 28.02.2020

НАРЕДБА ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА СИГУРНОСТ НА АВТОМАТИЗИРАНИТЕ ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ ИЛИ МРЕЖИ, В КОИТО СЕ СЪЗДАВА, ОБРАБОТВА, СЪХРАНЯВА И ПРЕНАСЯ КЛАСИФИЦИРАНА ИНФОРМАЦИЯ

ДВ. бр. 18 от 28.02.2020

НАРЕДБА № 6 ОТ 5 АПРИЛ 2012 Г. ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ НА МОРСКИТЕ ЛИЦА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДВ. бр. 12 от 11.02.2020

НАРЕДБА № 44 ОТ 20 АПРИЛ 2006 Г. ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЖИВОТНОВЪДНИТЕ ОБЕКТИ

ДВ. бр. 5 от 17.01.2020

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ"

ДВ. бр. 12 от 11.02.2020

ЗАКОН ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИ КВАЛИФИКАЦИИ

ДВ. бр. 17 от 25.02.2020

ПРАВИЛА ЗА ТЪРГОВИЯ С ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ

ДВ. бр. 40 от 05.05.2020

НАРЕДБА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА КЛАСИФИКАТОРА НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА

ДВ. бр. 9 от 31.01.2020

Новата Наредба за медицинската експертиза

Нели ВАНГЕЛОВА – н-к на отдел “Болест и майчинство” в НОИ
Министерският съвет прие нови Наредба за медицинската експертиза и Правилник за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи. Наредбата за медицинската експертиз...

Отпуски по чл. 157 от Кодекса на труда

Стефанка Симеонова, консултант в МТСП
В бр. 7 от 2009 г. на сп. “Експерт” Стефанка Симеонова, консултант в МТСП, дава отговор на следния въпрос: Дължи ли работодателят обезщетение за времето, през което работникът или служителят е в отпуск поради встъпване в брак, кръводаряване и смърт н...

ЗАКОН ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО РЕГУЛИРАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО НА ОПТИЧНИ ДИСКОВЕ И МАТРИЦИ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 26 ОТ 2020 г.)

ДВ. бр. 26 от 22.03.2020

ЗАКОН ЗА СТАТИСТИКАТА

ДВ. бр. 38 от 24.04.2020

ЗАКОН ЗА НАРОДНИТЕ ЧИТАЛИЩА

ДВ. бр. 44 от 13.05.2020

НАРЕДБА № 16-334 ОТ 6 АПРИЛ 2007 Г. ЗА ТОПЛОСНАБДЯВАНЕТО - ОТМ.

ДВ. бр. 25 от 20.03.2020

НАРЕДБА № 15 ОТ 5 МАЙ 2004 Г. ЗА ВОДЕНЕТО И СЪХРАНЯВАНЕТО НА РЕГИСТРИТЕ ОТ КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР И ЗА ПОДЛЕЖАЩИТЕ НА ВПИСВАНЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА

ДВ. бр. 30 от 31.03.2020

ЗАКОН ЗА ФУРАЖИТЕ

ДВ. бр. 51 от 05.06.2020

ВАЛУТЕН ЗАКОН

ДВ. бр. 14 от 18.02.2020

ЗАКОН ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА

ДВ. бр. 25 от 20.03.2020

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 54 ОТ 1 АПРИЛ 2010 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА И ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТРУКТУРИ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА

ДВ. бр. 9 от 31.01.2020

НАРЕДБА № 96 ОТ 8 АВГУСТ 2006 Г. ЗА ТЪРГОВИЯ НА ПОСЕВЕН МАТЕРИАЛ ОТ ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ НА ПАЗАРА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

ДВ. бр. 57 от 26.06.2020

НАРЕДБА № 1 ОТ 9 ЮЛИ 2004 Г. ЗА МИНИМАЛНИТЕ РАЗМЕРИ НА АДВОКАТСКИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ

ДВ. бр. 45 от 15.05.2020

ЗАКОН ЗА ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА

ДВ. бр. 44 от 13.05.2020

ЗАКОН ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД ПРИ ПРОВЕЖДАНЕТО НА СПОРТНИ МЕРОПРИЯТИЯ

ДВ. бр. 26 от 22.03.2020

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА, ПРАВИЛАТА И РЕДА ЗА РЕГУЛИРАНЕ И РЕГИСТРИРАНЕ НА ЦЕНИТЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ

ДВ. бр. 19 от 06.03.2020

НАРЕДБА № H-1 ОТ 22 ЯНУАРИ 2014 Г. ЗА СПЕЦИФИЧНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И КОНТРОЛА, ОСЪЩЕСТВЯВАН ОТ МИТНИЧЕСКИТЕ ОРГАНИ ВЪРХУ СРЕДСТВАТА ЗА ИЗМЕРВАНЕ И КОНТРОЛ НА АКЦИЗНИ СТОКИ

ДВ. бр. 53 от 12.06.2020

НАРЕДБА № 7 ОТ 24 ФЕВРУАРИ 2015 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЯРКА 10 "АГРОЕКОЛОГИЯ И КЛИМАТ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020 Г.

ДВ. бр. 38 от 24.04.2020

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...