ПОМОЩ  
Моля изберете:


За допълнителни въпроси, моля, не се колебайте да се свържете
с нашите любезни и компетентни сътрудници на:


e-mail: office@ekspertis.net
тел.: 02 / 98 98 200

Ние сме на Ваше разположение всеки работен ден от 9 до 18 часа

КРАТЪК НАРЪЧНИК НА ПОТРЕБИТЕЛЯ:

Меню "Файл"

Експертис се актуализира след всеки брой на “Държавен вестник”. От това меню Вие можете да актуализирате програмата. Актуализацията се прилага по един от двата описани по-долу начина:

- Актуализация от файл -Ако нямате Интернет връзка на компютъра, на който е инсталиран Експертис, извършвате актуализация от файла, който сте получили по електронната поща или на CD от нас. След като изберете правилния файл (актуализациите се прилагат последователно съгласно поредността на Държавен вестник), той се прилага автоматично към програмата.

- Актуализация от Интернет - ако сте свързани с интернет и изберете тази опция, се извършва автоматично извличане и прилагане на новите актуализации.

- Експертис в Интернет - отваря Интернет версията на Експертис на нашия сайт.

- Запиши като... - Записва във външен файл текущо отвореният документ. Може да избирате между HTML и DOC формат.

- Отвори в Word - Отваря в Word(pad) прозорец с маркирания текст от текущия документ или цялото му съдържание, ако няма маркиран текст.

- Настройки на принтера - Възможност за настройване на страниците за отпечатване.

- Преглед за печат - Визуализира как би изглеждал текущият документ, отпечатан на хартия (само с IE 5.5 или по-нов).

- Печат - Отпечатва текущо отворения документ на принтер (ако имате такъв).

- Отваряни документи - Показва списък с последно отворените от Вас документи, като имате възможност директно да ги отворите от списъка.

- Регистрация - дава възможност да регистрирате Вашето копие на програмата или да подновите текущата си регистрация.

- Изход - излизане от програмата. При ползване на клавишна комбинация или избор от менюто, излизането става без допитване до потребителя. В случай, че потребителят натисне бутон за излизането - му се иска потвърждение.


обратно в началото

Меню "Документ"

Оттук можете да избирате от търсене, копиране на текст, бележки към документ.

- Търсене в цялата база (Глобално търсене).Можете да извикате интерфейса с CTRL+G.
Тук имате възможност за избор в кои документи да търси.
Опциите са следните:
Само в последните редакции - търси само в последната редакция на документа, като игнорира другите
Само в заглавията - търси само в заглавията на документите; ако не е отбелязано търси в съдържанието на документите посочения от вас израз
Само в Отменени актове - търси само в отменените актове, те са отбелязани с червена отметка
Само в Действащи актове - търси само в действащите актове
За по-ефективно търсене ползвайте кавички: "търсен израз" - резултатът показва всички документи, които съдържат посочените думи между кавичките
При търсене без кавички показва резултати, които съдържат поне една от посочените думи.

- Търсене в текущия документ (локално търсене). Може да го извикате и с CTRL+F. Важи само ако имате активен прозорец с отворен документ.

- Търсене по абревиатура. Може да извикате с CTRL+B. Дава възможност да намирате нормативни актове по техните абревиатури (ако имат такива) и да ги отваряте.

- Отрежи, Копирай, Вмъкни, Маркирай всичко са стандартните операции Cut (Ctrl + X),Copy (Ctrl + C), Paste (Ctrl + V), Select All (Ctrl + A).

- Бележки към документа - дава възможност да въведете свои бележки към отворения в момента документ. Изброените команди могат да се извикат и от менюто на десния клавиш.


обратно в началото

Меню "Препратки"

- Сравняване на редакции - позволява да сравните две редакции на текущо отворен закон, за да видите промените, като с цветен код са показани разликите.

- От други документи към текущия – дава списък с връзки от други документи (и техните редакции и членове) към активния

- От текущия документ към други - показва връзки от активния документ към други и членовете, към които сочи (ако са споменати).

- История на документ - показва списък с всички редакции на активния документ и дава възможност за директно сравняване.

обратно в началото

Меню "Помагала"

Съдържа удобни за вас инструменти.

- Ново - Показва новите документи, вкарани с последната актуализация.

- Държавен вестник - показва съдържанието на официалния раздел на Държавен вестник. Можете да търсите нормативни актове по брой и година на Държавен вестник.

- Лична папка - предоставя възможност да групирате ваша собствена структура от документи. Можете да създавате папки, подпапки и да избирате кои документи да влязат в тях.

- Въведи случай - всички отворени в момента документи (независимо дали са активни) влизат в личната папка в нова подпапка. Така може лесно да групирате документите по даден случай, по който работите.

- Как е било - избирате дата и програмата Ви връща назад във времето. Показват се само документи, действащи до избраната дата. Елиминират се всички документи след избраната дата.

- Срокове - показва важни събития по дни, месеци и години, разделени в няколко категории.

- Речник - речник на термините и понятията според различните закони.

- Калкулатори – съдържа калкулатори за изчисляване на:
- Месечен ДОД и осигурителни вноски за сметка на работника;
- Годишния данък на физическите лица по декларации от 2007;
- Лихва за просрочени задължения в левове;
- Проста (договорна) лихва;
- Сложна лихва;
- Проверка на ЕГН/Булстат;
- Осигурителни вноски за сметка на работодателя.

- Търсене в съдебни решения – специализирана търсачка, служи за търсене в съдебната практика. Избира се нормативен акт и/или член/параграф от него и се задава търсене на съдебна практика по избрания акт/член/параграф.

- Следене на документи и членове – предоставя възможност да се избират нормативни актове и посочени от тях членове/параграфи, в които да се проследяват настъпили промени.

обратно в началото

Меню "Прозорци"

Управлявате отворените до момента прозорци. Може да ползвате някое от подрежданията за да видите всички отворени в момента прозорци.

- Подреди каскадно - подрежда прозорците един зад друг, така че да се виждат заглавията им.

- Един до друг хоризонтално/вертикално - - подрежда отворените прозорци един до друг, като автоматично избира размера им, така че да се виждат всички.

- Затвори всички - затваря автоматично всички отворени прозорци и ви връща в главния (инфо) прозорец.

- Затвори текущия - затваря активния прозорец

- [списък с отворените прозорци] - може да изберете кой прозорец да стане активен (да се появи най-отпред на екрана ви). Отметката показва активния прозорец.

обратно в началото

Меню "Настройки"

Настройките в програмата, които се запомнят за следващите й пускания

- Автоматично актуализиране от Интернет - при всяко стартиране на програмата автоматично се извиква интерфейсът за актуализация от Интернет.

- Промяна на Шрифта - дава възможност потребителят да избере кой шрифт и каква големина да се ползва в програмата.

- Предстоящи събития при стартиране – с отбелязване на тази функция, при всяко отваряне на Експертис 7 се появява календар с изтичащите срокове в следващите 4 дни.

- Именни дни и празници при бутоните – когато е отбелязана в менюто до бутоните се изписва името на празника, ако има такъв на съответната дата.

- Нови документи при стартиране - когато е сложена отметка, при стартиране на програмата, ще се показва прозорец с новите документи и измемения.

обратно в началото

Меню "Помощ"

- Помощ - извиква този прозорец

- Инсталирай Acrobat Reader 5CE - стартира инсталационната програма на Аcrobat Reader 5CE, която ще Ви позволи да отваряте документи в PDF формат.

- За програмата ... - показва кратка информация за програмата, версията и датата на изтичане на абонамента.

обратно в началото

ЧЕСТО СРЕЩАНИ ВЪПРОСИ

1. Как да видя кои са новите промени в даден нормативен акт?

Възможности за преглед на промените:
Меню Препратки / Сравняване на редакции - при отворен нормативен акт избирате кои редакции на документа да бъдат сравнени и промените се отразяват в съответния цвят.
Меню Документ / Търсене в текущия документ (Ctrl+F) - при отворен нормативен акт в полето за търсене в текущия документ въвеждате съответната редакция на документа и търсите къде в документа е спомената тя, за да видите кои са измененията.

2. Какво означава `Въведи случай`?

"Въведи случай" ще вкара всички отворени/избрани в момента документи в личната папка в подпапка `Нов случай`. Така по-лесно ще можете да работите с набора от документи за дадените Ви случаи.

3. Кои са променените нормативни актове?

В меню Помагала / Ново можете да видите кои са изменените нормативни актове за съответния Държавен вестник. За да виждате този прозорец всеки път при стартиране на програмата, в меню Настройки слагате отметка на Нови документи при стартиране.

4. Как се попълват формулярите?

Формулярите са в Word формат за по-голямо улеснение. Можете при отваряне на документ да го съхраните на вашия персонален компютър. Той позволява да бъде коригиран и запазван според вашите нужди, може да се използва многократно.

5. Как да актуализирам настолната версия на Експертис?

Експертис може да бъде актуализиран както от файл, който сте свалили от Интернет, получили сте по e-mail или сме ви изпратили на компакт диск, така и директно от Интернет, ако Експертис е инсталиран на компютър, който има директен достъп до Интернет.

Актуализация от файл:
1. Ако сте получили актуализациите за Експертис на компакт диск отворете Експертис, в менюто ФАЙЛ изберете АКТУАЛИЗАЦИЯ ОТ ФАЙЛ и посочете файловете на компакт диска. Файловете трябва да бъдат прилагане по ред, един след друг иначе няма да успеете да актуализирате вашия Експертис.

2. Ако сте решили да актуализирате от файл, намиращ се на нашата Интернет страница или на вашият e-mail запишете файла с актуализацията на вашия харддиск, от меню ФАЙЛ изберете АКТУАЛИЗАЦИЯ ОТ ФАЙЛ, посочете записаната на харддиска актуализация и натиснете ОК. Експертис ще бъде актуализиран.

Актуализация от интернет:
Предлагаме възможността да актуализирате Експертис директно от нашата Интернет страница без излишни затруднения. От менюто ФАЙЛ изберете АКТУАЛИЗАЦИЯ ОТ ИНТЕРНЕТ. Появилият се диалогов прозорец ще ви покаже наличните актуализации и ще ви предостави възможност за директното им прилагане. Натиснете бутона АКТУАЛИЗИРАНЕ. Програмата сама ще се актуализира. За да можете да ползвате този начин за актуализиране на Експертис, компютъра, на който Експертис е инсталиран, трябва да има директна връзка с Интернет.

Експертис в Интернет:
Интернет страницата на Експертис е винаги актуална. Не се налага да актуализирате. За да имате достъп до всички документи, намиращи се на Интернет страницата на Експертис, трябва да сте наши абонати за настолната версия на продукта или да се абонирате специално за Интернет версията.


обратно в началото

СЪВЕТИ ЗА ПО-ЕФЕКТИВНО ТЪРСЕНЕ

За по-точни и бързи резултати вземете предвид следните съвети

- Въведете колкото може по-точно фразата която би се намирала в документа, който търсите

- Търсете `само в заглавията` ако знаете приблизителното заглавие - това значително ще ускори извеждането на резултата. Ако не е отбелязано търси в съдържанието на документите посочения от вас израз.

-Ползвайте кавички. Пример: "търсен израз" - резултатът показва всички документи, които съдържат посочените думи между кавичките.
При търсене без кавички показва резултати, които съдържат поне една от посочените думи.


обратно в началото

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...