Показване на 1 до 40 от общо 61 документа

Анулиране на погрешно съставени документи

Внос на стока с преференциален произход, за вноса на която е приложима нулева митна ставка

Внос на стоки от Китай

Данъчен режим на доставките, свързани със сгради

Данъчен режим по реда на ЗДДС

Данъчна основа по чл. 55 от ЗДДС

Данъчно третиране на покупка на автомобил

Данъчно третиране на продажбата на стоки по електронен път

ДДС за превозни средства, закупени от физически лица, установени в държави - членки на ЕС

ДДС при електронна търговия със стоки

ДДС при транспортни услуги в страната

Деклариране на комисионно възнаграждение

Документ за начислени неустойки и лихви с обезщетителен характер

Допусната грешка след срока за подаване на справката-декларация

Доставка на сгради или на части от тях, които не са нови

Доставка на стока, за която е налице хипотезата на чл. 70, ал. 1, т. 2 от ЗДДС

Доставка на услуга за ползване на обект - недвижим имот

Доставка на услуга от регистрирана за целите на облагането в ЕС фирма

Доставка на услуга по транспорт на стоки

Задължение за издаване на фактура

Задължение за регистрация за вътреобщностно придобиване

Задължения по ЗДДС на физически лица при отдаване на недвижим имот под наем чрез чуждестранни агенции

Законосъобразно документиране на доставките по реда на ЗДДС

Издаване на Протокол по чл. 117, ал. 2 от ЗДДС

Издаване на фактура при тристранна операция

Изчисляването на коефициент за годишна корекция при ЧДК по чл. 73 ЗДДС

Лица, предоставящи услуги с място на изпълнение на територията на друга държава членка

Място на изпълнение при доставки на услуги

Място на изпълнение при услугите, които са свързани с монтаж и/или инсталиране

Неправилно отразен документ в отчетните регистри

Облагане и документиране на информационно технологични услуги

Облагане на доставка за трета страна

Облагане на доставката на услуга по осигуряване на достъп

Облагане на доставките на транспортни услуги

Облагане на доставките, свързани със земя и сгради

Облагане на придобиванията и доставките на стоки

Облагане на туристическа услуга

Облагане с ДДС на преводачески услуги

Облагане с ДДС покупка на яхта

Облагане с ДДС при продажби на собствена продукция

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...