Показване на 1 до 40 от общо 98 документа

Анулиране на погрешно съставени документи

Внос на стока с преференциален произход, за вноса на която е приложима нулева митна ставка

Внос на стоки от Китай

Вътреобщностно придобиване

Данъчен режим на доставките, свързани със сгради

Данъчен режим по реда на ЗДДС

Данъчна основа по чл. 55 от ЗДДС

Данъчни аспекти при търговска операция с три участника

Данъчно третиране на доставка на автомобили

Данъчно третиране на покупка на автомобил

Данъчно третиране на продажбата на стоки по електронен път

Данъчно третиране по реда на ЗДДС на доставките, извършвани в случаите на учредено право на строеж срещу извършване на строителна услуга

Данъчно третиране при доставки на услуги, извършвани по електронен път

ДДС за превозни средства, закупени от физически лица, установени в държави - членки на ЕС

ДДС при електронна търговия със стоки

ДДС при използването на безплатни ваучери

ДДС при транспортни услуги в страната

Деклариране на комисионно възнаграждение

Документ за начислени неустойки и лихви с обезщетителен характер

Допусната грешка след срока за подаване на справката-декларация

Доставка на сгради или на части от тях, които не са нови

Доставка на стока, за която е налице хипотезата на чл. 70, ал. 1, т. 2 от ЗДДС

Доставка на услуга за ползване на обект - недвижим имот

Доставка на услуга от регистрирана за целите на облагането в ЕС фирма

Доставка на услуга по транспорт на стоки

Доставки на части от “стара” по смисъла на Закона за данъка върху добавената стойност сграда

Доходи от продажби в интернет

За липсите на стоки, за които е ползван данъчен кредит, следва да се направи корекция

Задължение за издаване на фактура

Задължение за регистрация за вътреобщностно придобиване

Задължения по ЗДДС на физически лица при отдаване на недвижим имот под наем чрез чуждестранни агенции

Законосъобразно документиране на доставките по реда на ЗДДС

Издаване на Протокол по чл. 117, ал. 2 от ЗДДС

Издаване на фактура при тристранна операция

Изчисляването на коефициент за годишна корекция при ЧДК по чл. 73 ЗДДС

Лица, предоставящи услуги с място на изпълнение на територията на друга държава членка

Място на изпълнение при доставки на услуги

Място на изпълнение при услугите, които са свързани с монтаж и/или инсталиране

Начисляване на ДДС при продажба на недвижим имот от юридическо лице

Неправилно отразен документ в отчетните регистри

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...