Показване на 1 до 40 от общо 210 документа

Aкредитиран представител

Oпределяне данъчния режим на доставките

Анулиране на погрешно съставени документи

Безвъзмездно предоставяне на хранителни продукти

Внос на стока от държава, установена извън ЕС

Внос на стока с преференциален произход, за вноса на която е приложима нулева митна ставка

Внос на стоки от Китай

Вътреобщностно придобиване

Вътреобщностно придобиване

Вътреобщностно придобиване

Данъчен режим на доставките, свързани със сгради

Данъчен режим по реда на ЗДДС

Данъчна основа по чл. 55 от ЗДДС

Данъчни аспекти при продажба на жилище от физически лица

Данъчни аспекти при търговска операция с три участника

Данъчно третиране на доставка на автомобили

Данъчно третиране на доходите от търговия с индексни ETFs

Данъчно третиране на покупка на автомобил

Данъчно третиране на продажбата на стоки по електронен път

Данъчно третиране на унищожени ДМА

Данъчно третиране по реда на ЗДДС на доставките, извършвани в случаите на учредено право на строеж срещу извършване на строителна услуга

Данъчно третиране при доставки на услуги, извършвани по електронен път

ДДС за автомобил втора употреба

ДДС за автосервизни услуги, предоставени на чуждестранни лица

ДДС за доставки при търговски операции с три участника, при които междинен участник е лице, установено в трета страна

ДДС за превозни средства, закупени от физически лица, установени в държави - членки на ЕС

ДДС за продажби на стоки или услуги, свързани с използването на ваучери

ДДС при електронна търговия със стоки

ДДС при използването на безплатни ваучери

ДДС при транспортни услуги в страната

Деклариране на комисионно възнаграждение

Документ за начислени неустойки и лихви с обезщетителен характер

Допусната грешка след срока за подаване на справката-декларация

Доставка на сгради или на части от тях, които не са нови

Доставка на стока, за която е налице хипотезата на чл. 70, ал. 1, т. 2 от ЗДДС

Доставка на услуга в ЕС между регистрирани по ДДС лица

Доставка на услуга за ползване на обект - недвижим имот

Доставка на услуга от регистрирана за целите на облагането в ЕС фирма

Доставка на услуга по митническо представителство

Доставка на услуга по транспорт на стоки

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...