Показване на 1 до 40 от общо 43 документа

Данъчни аспекти при договора за аренда

Данъчно третиране на депозит при договор за наем

Данъчно третиране на доходите, придобити при конкурси, състезания и игри

Данъчно третиране на дружествен дял, предоставен на съдружник при прекратяване на участието му в ООД

Деклариране на авансовия данък, удържан по реда на чл. 44 от ЗДДФЛ за доход от наеми

Деклариране на заеми по чл. 50, ал. 1, т. 5 от ЗДДФЛ

Доход от трудова дейност на ФЛ в държава, на която не е гражданин

Доходи, които не се посочват в справката по чл. 73 от ЗДДФЛ

Задължение за попълване на Таблица 1 от годишната данъчна декларация по чл. 50, ал. 1 от ЗДДФЛ

Изплащане на обезщетение на управител на ТД, чийто договор е прекратен

Липсата на публични задължения като условие за ползване на облекчения по ЗДДФЛ

Обезщетение за претърпени имуществени вреди

Облагаем доход от продажба на имоти

Облагаеми доходи от дивиденти в полза на чуждестранно ФЛ

Облагане доходите и осигуряване на български гражданин, работещ в Австрия

Облагане доходите на лице, извършващо хореографски услуги

Облагане доходите на физическите лица - земеделски стопани

Облагане доходите на чуждестранните физически лица, реализирани от източници в България

Облагане доходите от наем на местни физически лица

Облагане на доход от продажба на дружествен дял на напускащ съдружник

Облагане на доходи и осигуряване на работещ в ЕС

Облагане на доходите и осигуряване на чуждестранно физическо лице

Облагане на земеделски производител

Облагане на предметни награди

Облагане на свободна професия

Облагане на търговец

Облагане на физическо лице, получаващо доходи за производство на преработени или непреработени продукти от селско стопанство

Облагане по ЗДДФЛ на дохода от наем на имот, който е съпружеска имуществена общност

Облагане с окончателен данък на доходите от управление и контрол, от участие в управителни и контролни органи на чуждестранни физически лица

Отдаване под наем на имоти от физически лица

Отказ за заверка на отчет за доходи 2018 г. на квалифицирани чужди граждани данъкоплатци - ЕС/ЕИП форма

Подлежащи на принудително изпълнение публични задължения на физически лица

Ползване на данъчно облекчение за намалена работоспособност

Правила и процедури за избягване на двойното данъчно облагане

Признаване на закупена стока

Приспадане на разходите за извършения ремонт от наемателя от наемните вноски

Промените в ЗДДФЛ чрез ЗИДЗКПО

Регистрация на ЕТ - земеделски производител

Справка по чл. 73 от ЗДДФЛ

Статутът на едно физическо лице като местно или чуждестранно е от изключително важно значение за целите на подоходно облагане

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...