Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Български законник
БЪЛГАРСКИ ЗАКОННИК

СЕДМИЧЕН ЗАКОННИК

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Показване на 1 до 30 от общо 30 документа

Данък при източника върху доходи от роялти възнаграждения и възнаграждения за такса за обслужване

Данъчно признаване на разходите за дарение в полза на бюджетни предприятия

Писмо № 24-39-50 от 08.03.2022 г. ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) и Кодекса за социално осигуряване (КСО) във връзка с разходи за допълнително здравно осигуряване за членове на семействата на наетите лица – непълнолетни деца

№ 07-00-146 от 07.04.2022 г. Относно: Прилагане на § 1, т. 34 от допълнителните разпоредби на Закон за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

№ 1-20-02-139 от 22.12.2021 г. Относно: Приложението на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Наредба № Н-18/2006г. на МФ

№ 1-ИТ-00-109 от 27.10.2022 г. ОТНОСНО: Приложението на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), Закона за данък върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), Кодекса за социално осигуряване (КСО) и Закона за здравно осигуряване (ЗЗО)

№ 15-00-16 от 22.08.2022 г. ОТНОСНО: Преотстъпване на данък по чл. 48, ал. 6 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) при условията на чл.189б от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

№ 2-244 от 31.03.2022 г. Относно: Прилагане на данъчни закони

№ 2-356 от 17.05.2022 г. Относно: Прилагане на на чл.189б, ал. 2, т. 8 от ЗКПО

№ 20-29-21 от 28.04.2022 г. Относно: Прилагане на чл. 204 и чл. 209 от Закон за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Закон за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

№ 24-39-108 от 10.10.2022 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране по Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) на разходи за допълнително здравно осигуряване

№ 24-39-146 от 08.09.2022 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране по Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) при апортиране на дружествени дялове

№ 24-39-30 от 31.05.2022 г. ОТНОСНО: Третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) на договорено възнаграждение за наем на нает имот, дължимо при настъпване на определени условия

№ 24-39-49 от 09.05.2022 г. Относно: Прилагане на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) и Кодекса за социално осигуряване (КСО) във връзка с разходи за социални придобивки

№ 24-39-64 от 21.06.2022 г. Относно: Прилагане на чл. 27, ал. 1, т. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) при разпределена печалба под формата на дивидент от люксембургско специално командитно дружество

№ 26-П-317 от 18.07.2022 г. Относно: Прилагането на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), Спогодбата между Република България и Конфедерация Швейцария за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото (СИДДО с Швейцария) и Спогодба Република България и Република Австрия за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото (СИДДО с Австрия)

№ 26-С-1129#1 от 27.10.2021 г. Относно: Данъчното третиране на доходи от източник в Република България, начислени от българско юридическо лице в полза на чуждестранно дружество – местно лице на Виетнам, съгласно българското законодателство и Спогодбата за избягване на двойното данъчно облагане на доходите (СИДДО) между България и Виетнам, заведено в регистъра на ЦУ на НАП с вх. №26-С-1129/20.10.2021 г.

№ 33-00-165 от 09.06.2022 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране по реда на ЗКПО и ЗДДФЛ на хипотезите на авансово изплащане на дивиденти от търговски дружества

№ 94-00-58 от 05.04.2022 г. Относно: Прилагане на Закон за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

№ 94-С-536 от 08.09.2022 г. Относно: Данъчното третиране съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Спогодбата между България и САЩ за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО) на доходи от „прозрачно“ за данъчни цели дружество, учредено в Делауер, САЩ

№ 96-00-111 от 10.05.2022 г. Относно: Прилагане на чл. 209 от Закон за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

№ 96-00-118 от 11.05.2022 г. Относно: Облагане на социални разходи по Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

№ 96-00-158 от 04.07.2022 г. ОТНОСНО: Прилагане на чл. 209 от Закон за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

№ 96-00-191 от 11.08.2022 г. ОТНОСНО: Възможност за пренасяне на данъчна загуба от наследник на починал едноличен търговец съгласно Закон за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

№ 96-00-207 от 26.08.2022 г. ОТНОСНО: Прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

№ 96-00-236 от 27.09.2022 г. ОТНОСНО: Прилагане на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Закон за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

№ 96-00-247 от 20.10.2021 г. Относно: Прилагане на чл. 204 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и чл. 24 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

№ 96-00-86 от 06.04.2022 г. Относно: Прилагане на чл. 204 и чл. 209 от Закон за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

№ 96-00-98 от 18.04.2022 г. Относно: Прилагане на Закон за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

№ М-24-38-19 от 17.03.2022 г. Относно: Преотстъпване на корпоративен данък под формата на държавна помощ за регионално развитие по чл. 189 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...