Показване на 41 до 50 от общо 50 документа

Социални разходи, предоставени в натура

Социални разходи, предоставени в натура на работници и служители

Третиране на разходи за автомобил по ЗКПО

Удържане и внасяне на данък при източника от платците на доходи в полза на чуждестранни юридически лица

Условия за преотстъпване на корпоративен данък

Фирма, прекратена с ликвидация

“Технически услуги” по смисъла и за целите на ЗКПО

№ 21-01-11 от 10.01.2019 г. Относно: Данъчно третиране на доходи от лихви по предоставен заем на чуждестранно юридическо лице от държава, с която има сключена Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане, във връзка с прилагане на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).

№ 61 от 28.01.2019 г. Относно: Признаване на разходи за адвокатски разноски и отписване на вземане по реда на чл. 37 от ЗКПО.

№ М-24-36-48 oт 06.02.2019 г. Относно: ползването на данъчно облекчение, представляващо държавна помощ за земеделски стопани по реда на чл.189б от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...