Показване на 41 до 80 от общо 201 документа

ДДС регистрация на ЕТ при изкупуването му от ООД

Дерегистрация по ЗДДС на фирма

Документиране и облагане на доставки от ВОТ с повече от двама участника

Документиране на продажби на територията на страната чрез онлайн платформи

Доставка на здравни (медицински) услуги и регистрацията по ЗДДС

Доставка на наемна услуга

Доставка на рекламни клипове

Доставка на стока при условията CIP

Доставка на услуга в ЕС между регистрирани по ДДС лица

Доставка на услуга, за която се прилага нулевата данъчна ставка

Доставка, облагаема с нулева ставка

Доставката на сгради или на части от тях, които не са нови, доставката на прилежащите към тях терени, както и учредяването и прехвърлянето на други вещни права върху тях са освободени доставки

Доставки на услуги за обучение (семинар) и доставки на услуги за наемане на зали и кетъринг

Доставки, напускащи територията на страната или на ЕС и транспортиращисе до трети страни или територии

Доставки, подлежащи на освобождаване от облагане с ДДС по реда на чл. 41 от ЗДДС

Доставките при сделки за прехвърляне правото на собственост, учредяване или прехвърляне на вещно право върху земя или отдаването й под наем или аренда, са освободени от облагане

Дружество регистрирано по ДДС закупува лек автомобил втора употреба

Еднородна дейност в един и същи търговски обект от две или повече свързани лица или лица, действащи съгласувано

Задължение за регистрация по ЗДДС

Задължение за регистрация по ЗДДС съгласно чл. 97а от закона

Задължение за регистрация по реда на чл. 96, ал. 10 от ЗДДС

Задължителна регистрация на данъчно задължените лица при извършване на еднородна дейност в един и същи търговски обект

Задължителна регистрация по ДДС на основание чл. 96 ал. 1 т. 10 от закона

Задължителна регистрация по ЗДДС

Замяна (бартер) между несходни активи

Извършване на еднородна дейност в един и същи търговски обект от взаимносвързани данъчно задължени лица

Извършване на продажби чрез онлайн магазин

Извършено подобрение върху нает недвижим имот при изчисляване на годишната корекция по чл.79а от ЗДДС

Издаване на документи, регистриращи продажба/доставка на стока или услуга в търговски обект

Издаване на известие към фактура

Издаване на касов бон от кочан

Издаване на касов бон от кочан

Издаване на протокол по чл. 117 от ЗДДС в случаите, когато получената доставка е освободена

Издаването на касова бележка не е задължително, когато плащането се извършва чрез доставчик на платежна услуга

Износ на стоки

Коефициентите по чл. 73 при годишните корекции на данъчен кредит

Корекции на данни след дерегистрация по ЗДДС

Корекции на данъчен кредит

Корекция на данъчен кредит

Корекция на данъчен кредит по чл. 79, ал. 1 от ЗДДС при унищожаване на лизингов актив

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...